19 april 2021

Opportuniteiten voor cijferberoepsbeoefenaars bij (dreigende) insolventie

Cijferberoepsbeoefenaars worden in de uitoefening van hun opdracht wel eens geconfronteerd met feiten die doen vermoeden dat klanten (ondernemingen) in moeilijkheden verkeren. Het hoofd in het zand steken is geen goed idee. Continuïteitsproblemen die je in een vroege fase opspoort, kunnen de slaagkansen van een reorganisatie potentieel verhogen. 

Enerzijds is het belangrijk om als cijferberoepsbeoefenaar oog te hebben voor een aantal verplichtingen die de wetgever voorschrijft, anderzijds kan deze alertheid in samenspraak met de klant direct aangewend worden met het oog op de zoektocht naar herstelmogelijkheden.

Meer te weten komen over je verplichtingen als cijferberoepsbeoefenaar en de procedure van gerechtelijke reorganisatie? 
Schrijf je in voor ons webinar op 5 mei.

Registreer je hier voor het webinar

 

Preventieve fase: knipperlichten

Knipperlichten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

In de uitvoering van zijn opdracht kan de cijferberoepsbeoefenaar gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen.

Denk bijvoorbeeld aan volgende zaken:

 • Het eigen vermogen wordt negatief en/of de alarmbelprocedure is van toepassing;
 • Fiscale en parafiscale schulden (RSZ, BTW, BV of RSVZ) worden laattijdig betaald;
 • Key personeelsleden vertrekken en worden niet vervangen;
 • De onderneming boekt 2 jaar na elkaar verliezen, waardoor de waardering in continuïteit dient te worden verantwoord;
 • De onderneming verliest een belangrijke klant, met een grote impact op haar totale omzet;
 • Leveranciers weigeren uitstel van betaling te verstrekken aan de onderneming of eisen dat hun goederen worden betaald bij levering;
 • Wijziging van het dividendbeleid;
 • De zwakke financiële situatie van de moedervennootschap;
 • Het verlies van een vergunning die noodzakelijk is om de activiteiten te kunnen uitoefenen;
 • Dagvaardingen of verstekvonnissen.

Voormelde knipperlichten zijn maar relevant wanneer ze een negatieve invloed uitoefenen op de continuïteit van de onderneming. De continuïteit wordt daarbij beoordeeld over een redelijke termijn, die minstens 12 maanden bedraagt.

Melding aan het bestuursorgaan

Wanneer de cijferberoepsbeoefenaar wordt geconfronteerd met knipperlichten die de continuïteit van de onderneming bedreigen, moet hij hiervan melding maken aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving gebeurt omwille van bewijsredenen in het kader van de aansprakelijkheid bij voorkeur per aangetekend schrijven.

Worden er na een eerdere kennisgeving nieuwe feiten vastgesteld worden, dan is een nieuwe melding niet nodig indien het om gelijkaardige feiten gaat. Gaat het echter om nieuwe, zwaarwichtigere feiten, dan zal er wel opnieuw een melding moeten worden gedaan aan het bestuursorgaan.

Melding aan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden

Reageert het bestuursorgaan na verloop van de gegeven termijn van één maand niet op gepaste wijze, dan kan de cijferberoepsbeoefenaar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank hiervan inlichten. Het is geen verplichting om deze melding aan de rechtbank te doen, maar indien hiervoor wordt geopteerd maakt het in ieder geval geen schending van het beroepsgeheim uit.
Of het opportuun is om deze melding te doen, is afhankelijk van de feitelijke context en de reactie van het bestuursorgaan op het eerdere schrijven.

Remediërende fase: de gerechtelijke reorganisatie

Gerechtelijke Reor...Wat?

Gerechtelijke Reorganisatie. Het is een verzamelterm voor drie procedures waarop een onderneming een beroep kan doen om vanonder het juk van een tornende schuldenlast te komen. Deze drie procedures zijn:

 1. Een gerechtelijke reorganisatie met het oog op een minnelijk akkoord: dit is een akkoord met minstens 2 zelf te kiezen schuldeisers, onder toezicht van een gedelegeerd rechter;
 2. Een gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan: dit is een reorganisatieplan voor alle schuldeisers; indien minstens de helft van de schuldeisers die minstens de helft van de uitstaande schulden bezitten dit plan goedkeuren, is het bindend voor alle schuldeisers;
 3. Een gerechtelijke reorganisatie met het oog op een overdracht onder gerechtelijk gezag: de verkoop van een deel of het geheel van de onderneming, waarbij een gerechtsmandataris aangesteld wordt die wordt gelast met het organiseren en realiseren van de overdracht in naam en voor rekening van de onderneming.

De gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord is in de praktijk de meest voorkomende vorm. Schuldenaars wordt de mogelijkheid gegeven om met hun schuldeisers onder toezicht van de rechtbank te onderhandelen over een afbetalingsplan dat loopt voor een periode van maximaal vijf jaar.

Wanneer is een gerechtelijke reorganisatie interessant?

Wanneer een onderneming een tekort aan liquiditeiten heeft, zal het een belangrijke denkoefening moeten maken: (i) is het cashtekort tijdelijk en valt de onderneming nog te rentabiliseren, of (ii) wordt er verwacht dat ook op langere termijn geen oplossing gevonden kan worden voor het tekort aan liquide middelen? In het eerste geval kan een gerechtelijke reorganisatie een oplossing bieden; in het tweede geval zullen maatregelen van discontinuïteit wellicht beter geschikt zijn (zie daaromtrent ook ons volgend blogbericht).


Een kritische succesfactor waarbij de cijferberoepsbeoefenaar ondersteuning kan bieden, is de voorbereiding van de reorganisatie. Een realistische cashplanning, waarin bekeken wordt of het wel zin heeft om de onderneming verder te zetten is daarbij essentieel. Onze tien tips kunnen hierbij alvast een leidraad zijn. Deze cashplanning zal overigens deel uitmaken van de opstart van de procedure, naast een aantal andere stukken die moeten worden neergelegd. Essentieel is het verzoekschrift, waarbij in principe volgende vermeldingen moeten worden gemaakt:

 • Uitleg over waarom de continuïteit van de onderneming bedreigd is, en welke maatregelen overwogen worden om de rendabiliteit en solvabiliteit te herstellen;
 • Welk type gerechtelijke reorganisatie beoogd wordt (zie hierboven);
 • De twee laatste jaarrekeningen (rechtspersoon) of aangiften in de personenbelasting natuurlijke persoon);
 • Een boekhoudkundige staat met actief, passief en resultatenrekening en een begroting voor de duurtijd van de opschorting. Deze beide documenten moeten opgemaakt worden door een cijferberoeper (bv. revisor of accountant). Deze begroting zal in grote mate overeenstemmen met de cash planning, vandaar dat het belangrijk is dat de onderneming deze oefening goed maakt;
 • Een lijst van alle schuldeisers;
 • Informatie omtrent de kennisgeving aan de werknemers;
 • Een lijst van alle vennoten voor de rechtspersonen zonder of met onvolkomen rechtspersoonlijkheid (maatschap, CommV, VOF (en CommVA));
 • Alle bevelen tot betaling en exploten van uitvoerend beslag;

Sinds kort werd een en ander versoepeld, waarbij een aantal stukken slechts twee dagen voor de hoorzitting op de rechtbank dienen neergelegd te worden. Voor wat betreft de balans en resultatenrekening en de begroting moet verplicht een cijferberoepsbeoefenaar worden ingeschakeld ter objectivering van deze stukken. De rechtbank moet hiermee kunnen beoordelen of de onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de opening van de procedure én of er nog een redelijke kans op herstel van haar continuïteit bestaat. Een goede voorbereiding van de procedure is hoe dan ook goud waard!

Wat zijn de gevolgen van een gerechtelijke reorganisatie?

Het belangrijkste gevolg is ongetwijfeld de opschorting van betaling voor schulden die dateren van voor de aanvraag van de procedure. Concreet kan bijvoorbeeld een leverancier geen (nieuw) uitvoerend beslag leggen voor de schulden van de onderneming die ze had voor de periode van opschorting en kan een onderneming niet failliet verklaard worden of gerechtelijk ontbonden worden. Indien er nieuwe (leveranciers)schulden ontstaan na de opschorting, kunnen er wel uitvoeringsmaatregelen genomen worden.

Zijn er nog alternatieven?

Sinds kort kan een onderneming ook een ‘voorbereidend akkoord’ akkoord nastreven, een figuur die wat doet denken aan iets wat in sommige landen bekend is als een ‘pre-pack’. Een onderneming kan dus aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank verzoeken om een gerechtsmandataris aan te stellen, met het oog op het verkrijgen van een minnelijk akkoord of een reorganisatieplan (zie hierboven). Een onderneming kan een suggestie doen omtrent de identiteit van deze gerechtsmandataris.

Met dit voorbereidend akkoord kan een gerechtsmandataris vertrouwelijk een regeling nastreven, en kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank voorwaarden en termijnen toestaan aan de onderneming die om het voorbereidend akkoord heeft verzocht.

Voorlopig is dit voorbereidend akkoord slechts een tijdelijke maatregel die van kracht blijft tot 30 juni 2021. Het is koffiedik kijken of de wetgever de maatregelen daarna nog zal verlengen.

 

Meer te weten komen over je verplichtingen als cijferberoepsbeoefenaar en de procedure van gerechtelijke reorganisatie? 
Schrijf je in voor ons webinar op 5 mei.

Registreer je hier voor het webinar

 

Vragen of meer info? Neem gerust contact met onze adviseurs Legal.

 

VGD_STNIKLAAS-Marcou_Hilde_sq

Hilde Marcou

M: hilde.marcou@vgd.eu 

 

 

VGD_STNIKLAAS-Schelfout_Sandrine_sqSandrine Schelfout

M: sandrine.schelfout@vgd.eu 

 

 

Valerie VerbessemValérie Verbessem

M: valérie.verbessem@vgd.eu 

 

 

matthiasMathias Supply

M: mathias.supply@vgd.eu 

 

 

 

legal webinar

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer