08 juni 2020

Coronamaatregel rond lening handelshuur goedgekeurd door Vlaamse regering

In navolging van onze eerdere berichtgeving betreffende deze maatregel, kunnen we meedelen dat het definitief besluit betreffende de handelshuurlening op 29 mei 2020 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Hieronder geven we een overzicht van de definitieve voorwaarden om de handelshuurlening te bekomen. Je zal merken dat er op bepaalde punten nog werd gesleuteld aan de eerder opgelegde voorwaarden.

Dankzij dit besluit kan de ondernemer-handelshuurder die ingevolge de coronamaatregelen zijn (in het Vlaamse Gewest gelegen) handelspand heeft moeten sluiten en hierdoor moeilijkheden ondervindt om de huurprijs te betalen, een handelshuurlening aanvragen.

Belangrijk: deze maatregel is niet alleen bestemd voor handelshuurovereenkomsten in de strikte zin! Ook voor andere juridische structuren waarbij een handelspand tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld, kan een aanvraag worden ingediend. Denk maar aan erfpacht, opstal, vruchtgebruik, of een brouwerijcontract inclusief terbeschikkingstelling van een pand.

Deze maatregel is geldig sinds april 2020.

 

Voorwaarden handelshuurlening

De ondernemer-handelshuurder kan een lening aangaan bij PMV/z-leningen NV voor de huurgelden van maximum twee maanden (inclusief lasten). Aan de verkrijging van die lening zijn uiteraard enkele voorwaarden verbonden.

Vooreerst dient de verhuurder zelf een steentje bij te dragen. Dit doet hij door minstens 1 maand huur (incl. lasten) volledig kwijt te schelden. In ruil voor de kwijtschelding van het verschuldigde huurbedrag krijgt de verhuurder aldus zekerheid over de betaling van maximum 2 maanden van de huurgelden  (incl. lasten). De huurgelden (incl. lasten), die de huurder leent, worden door PMV/z-leningen NV rechtstreeks aan de verhuurder uitbetaald.

Een andere voorwaarde is dat er op 15 maart 2020 geen huurachterstallen bestonden en dat de huur op heden nog lopende is. Belangrijk: het moet gaan om een geregistreerde huurovereenkomst!

De ondernemer-handelshuurder zal via deze lening maximaal 35.000,00 euro kunnen lenen aan een jaarlijkse intrestvoet van 2%. Alle overige kosten worden gedragen door de Vlaamse Overheid. De terugbetalingen beginnen bovendien pas te lopen na 6 maanden en worden gelijkmatig verspreid over de daaropvolgende 18 maanden. De handelshuurlening zal dus volledig terugbetaald (moeten) zijn uiterlijk  24 maanden na de datum van  toekenning van het krediet.

De lening zal worden verstrekt door de PMV/z-leningen NV. De huurder moet zijn aanvraag vóór 1 oktober 2020 indienen via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). In tegenstelling tot de voorheen gekende informatie zullen de banken dus niet meer tussenkomen. Alle aanvragen verlopen rechtstreeks via het VLAIO.

De aanvraag kan ook betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde verhuurder, waarvoor de huurder één lening aanvraagt. Hierbij geldt wel de beperking dat er maximum 35.000 EUR kan geleend worden voor alle panden samen.

Het VLAIO zal de ontvankelijkheid van de aanvraag beoordelen en zal onderzoeken of de vooropgestelde voorwaarden zijn nageleefd.

Bij toekenning van de lening zullen de uitbetalingen ervan rechtstreeks aan de verhuurder gebeuren. Voor de verhuurder is er dus de garantie dat hij de huurgelden van de desbetreffende maand(en) effectief zal ontvangen.

 

De lening handelshuur samengevat

De maatregel kunnen we samenvatten als volgt:

 • Cumulatieve voorwaarden om de lening te bekomen:
  • De verhuurder moet 1 of 2 maanden huur (incl. lasten) volledig kwijtschelden,
  • Er bestonden geen huurachterstallen op 15 maart 2020,
  • De huurovereenkomst is op heden nog lopend en geregistreerd (u dient het identificatienummer van de registratie te vermelden in nagemelde modelovereenkomst),
  • De ondernemer-handelshuurder heeft ingevolge de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn handelspand verplicht – al dan niet gedeeltelijk - moeten sluiten. Toepassingsgebied is gelijk aan de Corona Hinderpremie.
  • Het pand is gelegen in het Vlaamse Gewest.

 

 • Indien aan voormelde voorwaarden werd voldaan, kan de huurder bij de PMV/z-leningen NV een lening krijgen voor maximum 2 maanden huur.
  • max. 2 maanden huur per pand,
  • max. 35.000 euro,
  • terugbetalingen starten pas na 6 maanden,
  • betalingen gespreid over 18 maanden en volledige terugbetaling binnen de 24 maanden,
  • jaarlijkse intrestvoet van 2%.
  • Voorwaarden lening:

 

 • Huurder en verhuurder dienen hun akkoord betreffende de kwijtschelding en opschorting van de betaling van de huur schriftelijk vast te leggen in de door het VLAIO ter beschikking gestelde modelovereenkomst
 • De lening wordt verstrekt door de PMV/z-leningen NV,  die  ook de terugbetalingen van het kapitaal en de intresten in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest zal ontvangen. De aanvraag gebeurt, daarentegen, via het VLAIO.
 • Het aanvraagsysteem wordt momenteel nog verder uitgewerkt door het VLAIO en de PMV/z-leningen NV, zodat handelshuurlening dan ook nog niet kan worden aangevraagd.3

Voldoe je aan deze voorwaarden en wens je de maatregel te gebruiken? Ga dan in gesprek met jouw verhuurder omtrent deze kwijtschelding. Bij een akkoord kunnen jullie dan ook de aanvraag invullen eens het aanvraagsysteem ter beschikking is.  

Indien je in tussentijd vragen heeft met betrekking tot de bovenstaande maatregelen of andere maatregelen, aarzel niet om contact op te nemen met ons (corona@vgd.eu)

Lening handelshuur_square

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer