24 februari 2021

Corona-update: 10 maatregelen met impact voor HR

De nieuwe fiscale maatregelen die de regering onder leiding van Alexander De Croo onlangs nam ter ondersteuning van bedrijven, werknemers en de meest kwetsbaren kon je hier al lezen. In deze blog behandelen we de nieuwe HR-gerelateerde maatregelen die een sociaaljuridische impact hebben op je onderneming. We pikten er de 10 meest interessante voor je uit.

1. Verhoging thuiswerkvergoeding tot 144,31 EUR?

Op vrijdag 12 februari 2021 communiceerde de ministerraad dat het tijdelijk mogelijk zal worden om een hogere thuiswerkvergoeding toe te kennen aan de thuiswerkende medewerkers tijdens het tweede kwartaal van 2021. Werkgevers kunnen zelf beslissen of ze deze verhoogde vergoeding wensen uit te keren.

Of de RSZ deze verhoogde kostenforfait zal aanvaarden is voorlopig nog niet duidelijk. Deze maatregel werd reeds aangekondigd door het ministerie maar dient nog in de nodige wetteksten gegoten te worden. Het is dus nog niet aanbevolen om deze verhoogde forfait reeds toe te passen op dit moment. Lees hier meer over de tijdelijke verhoging van maximale thuiswerkvergoeding.

 

Heeft jouw onderneming al een doordacht en duidelijk kader rond telewerk uitgewerkt en in een telewerkpolicy gegoten? 

Ga voor een uitgestippelde telewerkstrategie


2. Vaccinatieverlof: wetsvoorstel goedgekeurd door ministerraad

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne stelde een voorontwerp op die de afwezigheid van de medewerker regelt tijdens de werkuren om zich te laten vaccineren als bescherming tegen het coronavirus. De ministerraad keurde het ontwerp op 12/02/2021 officieel goed. Momenteel wordt de voorgestelde regeling ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Concreet krijgt elke werknemer verbonden met een werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van het loon, teneinde zich te laten vaccineren.

De sociale partners beseffen dat het vaccinatieverlof zowel organisatorische als financiële problemen met zich kan meebrengen. De werkgever moet immers het loon doorbetalen en de personeelsplanning zal moeten aangepast worden. Maar deze nadelen zouden niet opwegen tegen de voordelen van een snelle vaccinatiecampagne, wat dan weer de snelste weg is om de economie te herlanceren en onze maatschappij terug naar ‘normaal’ te brengen. Daarom brachten ook zij een positief advies uit op 5/02/2021. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever uiteraard vooraf verwittigen en de oproepingsbrief voor een vaccinatieafspraak kunnen voorleggen.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die tot 31 december 2021 van toepassing zal zijn.


3. De rol van de arbeidsarts toegelicht in een Koninklijk besluit

Het Koninklijk Besluit van 5/01/2021 bereidt de mogelijke taken van de arbeidsarts uit. Sociale partners trokken namelijk eerder aan de alarmbel omdat de arbeidsarts doorgaans te weinig middelen had om een sleutelrol te kunnen spelen. Hun oproep bleef niet onbeantwoord, dankzij dit KB werd er een bijkomend wettelijk kader gecreëerd inzake de nieuwe rol van de arbeidsarts tijdens corona.


Samenvattend kan de arbeidsarts vanaf heden, onder bepaalde voorwaarden, de volgende taken op zich nemen:

  1. Het instaan voor de contactopsporing op het werk
  2. Het uitschrijven van quarantaineattesten in geval van hoog-risico contacten op de werkvloer (rekening houdend met de regionale regelgeving)
  3. Het doorverwijzen van medewerkers naar testcentra o.b.v. de aanmaak van een testcode
  4. Het testen van werknemers op corona


4. Verlenging tijdelijke werkloosheidsmaatregelen tot en met 30 juni

Het kernkabinet besliste op 12/02/2021 eveneens dat de bestaande vereenvoudigde regeling inzake tijdelijke werkloosheid overmacht door corona verlengd zal worden tot eind juni. De lagere bedrijfsvoorheffing aan 15% op de werkloosheidsuitkeringen zou eveneens blijven gelden.

5. Vrijwillige overuren voor werkgevers in cruciale sectoren (volgens MB 28/10/2020)

In 2020 konden de werkgevers uit de cruciale sectoren (zoals bepaald in het ministerieel besluit op 28/10/2020) reeds beroep doen op 120 goedkope vrijwillige overuren in kwartaal 2 en kwartaal 4 bovenop de 100 vrijwillige overuren die reeds wettelijk geregeld zijn.

Deze vrijwillige overuren worden als goedkoop beschouwd omdat ze vergoed kunnen worden vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Er is noch overloontoeslag noch inhaalrust vereist. Om deze reden worden deze overuren ook wel ‘netto’ overuren genoemd. Opgelet, er dient wel een schriftelijk akkoord te zijn tussen werknemer en werkgever.

In de ministerraad op 12 februari werd gecommuniceerd dat het nieuwe extra aantal van 120 bijkomende goedkope vrijwillige overuren in 2021 niet alleen van toepassing zou zijn op kwartaal 1, maar mogelijks ook verlengd wordt naar kwartaal 2 van 2021.

Of dit bijkomend saldo van 120 vrijwillige overuren in 2021 per kwartaal toegekend mag worden of er slechts 1 saldo van 120 uren over kwartaal 1 en 2 van 2021 verspreid moet worden, is nog niet duidelijk. Hiervoor is het wachten op verdere wettelijke bepalingen.

 

6. Register buitenlandse werknemers: uitbreiding alle sectoren

Voordien hadden enkel de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking de verplichting om medewerkers/zelfstandigen die in het buitenland verblijven of wonen, maar in België werken voor een Belgische werkgever, te registeren in een apart register.

Deze verplichting werd inmiddels uitgebreid tot alle sectoren in het kader van corona. Het achterliggende idee is dat buitenlandse werknemers eenvoudig gecontacteerd moeten kunnen worden door de contacttracing in het geval van contact met een besmette persoon.

In het register neem je de volgende bepalingen op: naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bisnummer, verblijfplaats in België tijdens werkzaamheden, telefoonnummer en indien van toepassing de personen waarmee men samenwerkt tijdens de werkzaamheden.


7. Grensbedragen loonbeslag tijdelijk verhoogd t.e.m. 31/03/2021

Vanwege de coronacrisis worden eveneens de drempelbedragen voor het loonbeslag verhoogd. Als werkgever dien je aldus rekening te houden met het bedrag dat afgehouden kan worden.

Maandelijks loon Voor beslag of
overdracht vatbare gedeelte
tot 1.366 EUR 0%
1.366,01 – 1.467 EUR 20%
1.467,01 – 1.619 EUR 30%
1.619,01 – 1.770 EUR 40%
> 1.770EUR 100%

Bovenstaande grensbedragen worden verhoogd met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt eveneens tijdelijk verhoogd naar 84 euro per kind ten laste.


De tijdelijke verhoging van de grenzen kan nog opnieuw verlengd worden en zal afhankelijk zijn van de duurtijd van de coronapandemie.


8. Tijdelijke werkloosheid per halve dag voor de dienstencheque- en schooltransportsector

De ministerraad van 12/02/2021 boog zich eveneens over de tijdelijke werkloosheid in de dienstencheque- en schooltransportsector. Tijdelijke werkloosheid is in principe enkel mogelijk voor een volledige werkdag. Een halve dag tijdelijke werkloosheid in combinatie met een halve gewerkte dag was tot heden niet mogelijk. Echter, in de sector van de dienstencheques en het schooltransport zijn er duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Daarom is tijdelijke werkloosheid in halve dagen nu ook uitsluitend mogelijk in deze twee sectoren.

Opgelet, in alle andere sectoren blijft de bestaande regeling van kracht.

 

9. Vakantiegeld 2021

De coronapandemie heeft ook zijn weg gevonden naar de provisies voor vakantiegeld. Op basis van reeds gepubliceerde wetteksten zijn de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona-overmacht t.e.m. 31/12/2020 gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en het toekennen van de vakantierechten in 2021.

De sociaal secretariaten berekenen de provisies op basis van de effectief uitbetaalde lonen in 2020. Zij zullen standaard dus géén rekening houden met deze gelijkstellingen bij de berekening van de provisies van het vakantiegeld die zij via het loonlastenattest aan de klanten doorgeven. Enige voorzichtigheid is dus vereist.

Verder zullen de vakantiekassen een toelage van de overheid ontvangen voor de financiering van de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid bij arbeiders. Echter, voor werkgevers van bedienden heeft de gelijkstelling weldegelijk financiële gevolgen. Op vandaag is het nog niet 100% duidelijk hoeveel de overheidscompensatie voor de bijkomende kost zal bedragen, de compensaties zullen daarenboven pas verrekend worden vanaf kwartaal 2 in 2021.


10. Enkele extra maatregelen voor hard getroffen sectoren op ministerraad 12/02/2021

A. Vermindering patronale bijdrage eventsector: Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor de werknemers verminderd.

B. Optrekking contingent studentenarbeid: studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

C. Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

 

Heb je nog vragen? Bekijk onze corona-infopagina of neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs HR Advisory, HR Legal of via corona@vgd.eu. 

 

SVP profielfotoSara Van Puyvelde, HR Advisory

M: sara.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

charlotte priem-1Charlotte Priem, HR Legal

M: charlotte.priem@vgd.eu 

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square-1

HR advisory

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer