29 november 2019

Tip van de week: Legaat of schenking tot 12.500 euro vrij van erfbelasting

Wanneer je als kind of kleinkind een erfdeel kleiner dan 50.000 euro ontvangt uit de nalatenschap van jouw ouder of grootouder, dan geniet je in de erfbelasting een vermindering voor ‘kleine erfenissen’.

lets talk legal

 

De vermindering wordt berekend op basis van het netto-erfdeel dat je uit de nalatenschap ontvangt. De formule die de Vlaamse decreetgever heeft voorzien is zodanig opgebouwd dat je bij een nettoverkrijging tot 12.500 EUR een vermindering geniet die groter is dan of gelijk is aan het bedrag van de verschuldigde erfbelasting. Met andere woorden, wanneer jouw erfdeel in een nalatenschap (minder dan) 12.500 EUR bedraagt, betaal je hierop geen erfbelasting.

Een grootouder kan zijn of haar kleinkind dus bij testament een som geld van 12.500 EUR toebedelen, die het kleinkind belastingvrij zal ontvangen. Het erfdeel van het kind (de ouder van het betreffende kleinkind) zal overigens verminderen met 12.500 EUR, wat bijkomend tot gevolg heeft dat het kind minder erfbelasting verschuldigd zal zijn. Het legaat aan het kleinkind zal immers niet meegenomen worden in de berekening van de erfbelasting die het kind verschuldigd is.

Schenking bij leven

Een andere mogelijkheid is dat de grootouder reeds bij leven een deel van zijn of haar vermogen aan de volgende generatie overdraagt. Dan biedt de techniek van de bankgift een opportuniteit om (roerend) vermogen door te schenken aan een kleinkind, zonder dat schenk- of erfbelasting verschuldigd zal zijn. Schenkt de grootouder op onrechtstreekse wijze, namelijk via bankoverschrijving, een bedrag van maximaal 12.500 euro aan een kleinkind en wordt de onderhandse schenkingsakte (de zogenaamde ‘pacte adjoint’) niet ter registratie aangeboden, dan zal geen schenkbelasting verschuldigd zijn. Komt de grootouder vervolgens te overlijden binnen de ‘verdachte’ periode van drie jaar na de schenking, dan zal de schenking in aanmerking genomen worden bij de berekening van de erfbelasting! Het netto-erfdeel van het kleinkind zal evenwel beperkt blijven tot het bedrag van 12.500 euro, aangezien de nalatenschap van de grootouder verdeeld zal worden onder de kinderen. Bijgevolg geniet het kleinkind de voornoemde vermindering voor ‘kleine erfenissen’ en zal het kleinkind uiteindelijk 0 euro erfbelasting verschuldigd zijn.

Bovendien geldt de vermindering in de erfbelasting per kleinkind; je kan dus ook meerdere kleinkinderen begiftigen (bij leven of bij testament) om zo een deel van jouw vermogen belastingvrij door te geven aan de volgende generatie(s).

Heb je nog vragen rond erfbelasting? Aarzel niet en contacteer één van onze experts die je graag te woord staan.


 

lets talk legal

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

REMINDER! Nog tot 1 september tijd voor het afleggen van een verklaring van behoud van het oude recht voor schenkingen
Zachte landing
12 augustus 2019

REMINDER! Nog tot 1 september tijd voor het afleggen van een verklaring van behoud van het oude recht voor schenkingen

Een schenking bij leven is vaak een heel goede oplossing om reeds een deel van je nalatenschap door te geven aan de volgende generatie, zonder dat ...

Lees meer
Uitbreiding van de mogelijkheid tot ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de KBO
24 februari 2014

Uitbreiding van de mogelijkheid tot ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de KBO

In het kader van de strijd tegen misbruik en fraude met (slapende) vennootschappen, heeft de wetgever via de wet van 15 juli 2013 houdende dringende ...

Lees meer