09 juli 2018

Welke aspecten mogen in acht genomen worden bij het zoeken naar het evenwicht in een familiaal pact?

Vanaf 1 september 2018 zal het onder strenge wettelijke voorwaarden mogelijk zijn om een globale erfovereenkomst, het zogenaamde familiaal pact, af te sluiten.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

Download het e-book

Het nieuwe familiaal pact

Het betreft een overeenkomst gesloten tussen (een) ouder(s) en al hun (vermoedelijke) erfgenamen in rechte nederdalende lijn. Het principe blijft dat erfovereenkomsten verboden zijn, alleen werden er een aantal specifieke overeenkomsten (punctuele en globale) bij wet toegelaten.

Het doel van dergelijk familiaal pact is om in deze overeenkomst tot een evenwicht te komen tussen al de vermoedelijke erfgenamen. Dit moet geen zuiver mathematisch evenwicht zijn, het moet een evenwicht zijn dat alle betrokken partijen rechtvaardig en billijk vinden.

Bij de vaststelling van dit evenwicht mag onder meer met volgende zaken rekening worden gehouden: 

Schenkingen

Met schenkingen die zijn gebeurd vóór het afsluiten van de erfovereenkomst. Volgens de letter van de wet moet daarom niet persé rekening gehouden worden met alle schenkingen. In de erfovereenkomst zelf kan nog een schenking gebeuren om tot een bepaald evenwicht te komen.

Situatie van elk van de kinderen

Met de specifieke persoonlijke situatie waarin elk van de kinderen zich bevindt. Zo kan er rekening gehouden worden met het feit dat één van de kinderen hulpbehoevend is en andere kinderen niet ; dat één kind veel vermogender is dan de andere kinderen, … .

Dienstengiften

Met de zogenaamde dienstengiften, dit zijn voordelen die bepaalde kinderen genoten door hulp van hun ouders en die ook kunnen gewaardeerd worden. Enkele voorbeelden:

1) De opvangkosten die één van de kinderen heeft uitgespaard doordat de ouders hebben ingestaan voor de zorg en de opvang van een kleinkind tijdens zijn of haar eerste levensjaren. Deze uitsparing kan op eenvoudige wijze berekend worden en die waarde kan als voordeel in hoofde van dat kind mee in rekening gebracht worden. 

2) De huur die door één van de kindere n werd uitgespaard doordat die aanzienlijk langer dan broer en zus thuis is blijven wonen of gratis in een woning van de ouders heeft mogen wonen. Ook deze uitsparing kan eenvoudig berekend worden aan de hand van gemiddelde huurprijzen en de kosten in levensonderhoud (elektriciteit, gas, water, voeding). 

3) De kosten van de opleiding van de kinderen, waarbij één kind bijvoorbeeld een dure opleiding heeft gevolgd tot piloot, daar waar broer en zus een opleiding hebben gevolgd aan de hogeschool, die bijlange niet zoveel heeft gekost. 

Dit zijn allemaal aspecten waarmee rekening kan gehouden worden binnen de familie om tot een billijk evenwicht te komen. Wordt vastgesteld dat het evenwicht ontbreekt, dan kan in de erfovereenkomst, zoals hoger vermeld, nog een schenking gebeuren door de ouders aan één van de kinderen, dan wel kan de betaling van een geldsom worden opgelegd aan één van de erfgenamen ten laste van een andere erfgenaam.

Belangrijk om weten is dat iets waarover een akkoord is bereikt binnen de globale erfovereenkomst niet meer ter discussie kan komen bij het overlijden van één van de ouders, het is in principe definitief.

Verder is de globale erfovereenkomst niet van toepassing op zaken die niet werden opgenomen in de overeenkomst of goederen die later worden verworven, na het afsluiten van de erfovereenkomst. Daarvoor kan het op termijn wenselijk zijn om een nieuwe globale erfovereenkomst af te sluiten.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1Download het e-book

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.
17 mei 2024

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.

Je bent jong en net getrouwd. Je kinderen zijn er al of op komst en je bouwt stilaan een vermogen op via je vennootschap. Waarom zou je dan denken ...

Lees meer
All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer