12 augustus 2019

REMINDER! Nog tot 1 september tijd voor het afleggen van een verklaring van behoud van het oude recht voor schenkingen

Een schenking bij leven is vaak een heel goede oplossing om reeds een deel van je nalatenschap door te geven aan de volgende generatie, zonder dat hierop erfbelasting betaald dient te worden.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe erfwet op 1 september 2018 zijn er nieuwe waarderingsregels voor schenkingen  van toepassing.

Gevolgen nieuwe erfwet

Dit heeft als gevolg dat voor alle schenkingen rekening zal worden gehouden met de intrinsieke waarde van het geschonken goed op de dag van de schenking. Deze waarde zal dan geïndexeerd worden tot op de dag van het overlijden, in functie van de index der  consumptieprijzen van de maand van het overlijden van de schenker, met als basisindex, deze van de maand waarin de schenking werd gedaan.

Verder verdwijnt het principe van de inbreng in natura voor onroerende goederen, en gebeurt de inbreng van alle schenkingen, zowel deze van roerende goederen als van onroerende goederen, in waarde.

De inbreng van eerder gedane schenkingen is belangrijk om de ‘fictieve massa’ samen te stellen, zodat kan berekend worden welk deel van de nalatenschap elke erfgenaam/begiftigde uiteindelijk heeft gekregen.

Wil je niet dat 1) de schenkingen die je gedaan hebt, gewaardeerd worden op het ogenblik van de schenking en verhoogd worden met de index, en 2) de inbreng van onroerende goederen in waarde dient te gebeuren, dan is een verklaring tot behoud noodzakelijk. Het afleggen van een verklaring tot behoud geldt voor alle gedane schenkingen vóór 1 september 2018, en zorgt ervoor dat alle schenkingen gewaardeerd worden op het moment van overlijden. Let wel, deze deadline nadert snel!

Deadline aanvraag verklaring tot behoud: 1 september 2019

Wie tot nu toe een schenking bij leven gedaan heeft, krijgt nog tot 1 september 2019 de tijd om een verklaring van handhaving van het oude recht af te leggen bij de notaris!

Nieuwe waarderingsregels schenkingen bij leven

Wens je geen verklaring tot behoud af te leggen, dan zullen de nieuwe waarderingsregels gelden, ook voor schenkingen die dateren van vóór 1 september 2018.

Bij een overlijden zal de notaris de waarde van de eerder gedane schenkingen nemen op het ogenblik van de schenking en indexeren op basis van de index van de consumptieprijzen op de datum van overlijden. Dat geldt zowel voor roerende goederen (zoals een som geld, aandelen, oldtimers, kunstwerken), als voor onroerende goederen (zoals een woning of bouwgrond).

Bij schenkingen waarbij de begiftigde niet onmiddellijk over de volle eigendom kan beschikken, (bijv. de schenker heeft zich het levenslang vruchtgebruik van de geschonken woning voorbehouden), wordt de waarde  genomen  op de datum waarop de begiftigde de volle eigendom van het geschonken goed  bekomt, hetzij bij het overlijden van de schenker, hetzij vroeger, bij een verzaking aan het vruchtgebruik. Indien de begiftigde de volle eigendom verkrijgt na de datum van de schenking, zal de waarde geïndexeerd worden vanaf de verkrijging van de volle eigendom tot op datum van overlijden van de schenker.

Is een verklaring tot behoud opportuun?

De vraag is natuurlijk of zo een verklaring tot behoud opportuun is voor jou. Deze verklaring geldt namelijk voor  alle gedane schenkingen. Een verklaring tot behoud kan aangewezen  zijn als je aan jouw kinderen éénzelfde som geld schonk maar met een lange periode tussen beide schenkingen.

Voorbeeld:
Als je twintig jaar geleden 50.000 euro schonk aan je oudste kind, dan wordt deze som geïndexeerd tot de datum van jouw overlijden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oudste kind minder zal erven dan een kind aan wie dezelfde som pas vorig jaar geschonken werd, aangezien door de indexering de waarde van  de schenking van twintig jaar geleden veel hoger zal liggen. Als je verkiest dat er voor beide kinderen rekening dient gehouden te worden met het nominaal bedrag van de schenking,  op het ogenblik van het overlijden, dan is een verklaring tot behoud noodzakelijk.

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.
17 mei 2024

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.

Je bent jong en net getrouwd. Je kinderen zijn er al of op komst en je bouwt stilaan een vermogen op via je vennootschap. Waarom zou je dan denken ...

Lees meer
All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer