14 mei 2019

Doelgroep Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) uitgebreid

Waar je als werkgever tot voor kort enkel een Vlaamse Ondersteuningspremie kon aanvragen voor een werknemer met een stabiele en permanente arbeidshandicap, kan dit sinds 1 januari 2019 ook voor werknemers met een arbeidshandicap waarin nog progressie mogelijk is. Hierdoor komen bijvoorbeeld ook werknemers in aanmerking die zich na een langdurige ernstige ziekte in een herstel- of behandelperiode bevinden.

De premie werd door de Vlaamse Overheid ingevoerd om de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen. Door het compenseren van de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die een arbeidshandicap met zich kan meebrengen, wil men werkgevers immers stimuleren om personen met een arbeidshandicap of -beperking in dienst te nemen en te houden.

VOP voor (on)bepaalde duur

Als werkgever kan je de Vlaamse Ondersteuningspremie aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) indien je werknemer aan alle voorwaarden voldoet:

  • een arbeidshandicap die officieel erkend is door de VDAB;
  • officieel woonachtig zijn in Vlaanderen of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  • een tewerkstelling in de privésector, het onderwijs, als uitzendkracht of in een maatwerkbedrijf waarvoor de werknemer loon ontvangt en de werkgever sociale zekerheid betaalt
     

Voor het erkennen van de arbeidshandicap dient je werknemer zelf contact op te nemen met de VDABwaar hij zal moeten aantonen dat hij een aandoening heeft van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waarvoor hij nood aan ondersteunende maatregelen heeft.

Door het invoeren van de VOP voor bepaalde duur voor werknemers met een arbeidshandicap waarin nog progressie mogelijk is, wordt de doelgroep onder meer uitgebreid naar werknemers die in behandeling zijn en/of herstellende van kanker.

Een VOP voor bepaalde duur wordt toegekend voor maximaal twee jaar. Een verlenging van deze termijn is mogelijk nadat je werknemer opnieuw een VOP-recht bij de VDAB heeft aangevraagd en bekomen. Wanneer de arbeidshandicap stabiel en permanent is, kan je als werkgever een VOP voor onbepaalde duur aanvragen. 

De VOP voor onbepaalde duur wordt voor maximaal vijf jaar toegekend en kan eveneens verlengd worden op vraag van de werkgever.​

Hoogte van de premie​

De premie waar je als werkgever aanspraak op kan maken is een percentage van het geplafonneerde referteloon. Dit is samengesteld uit het brutoloon + alle verplichte werkgeversbijdragen – de RSZ-verminderingen voor de werkgever.

Het referteloon is wel begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GMMI) bij voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het plafond van het referteloon pro rata verrekend.

Sedert 1 september 2018 bedraagt het geïndexeerde GGMI voor werknemers vanaf 18 jaar 1.593,81 EUR; voor werknemers vanaf 19 jaar met 6 maanden anciënniteit: 1.636,10 EUR en voor werknemers vanaf 20 jaar met één jaar anciënniteit: 1.654,90 EUR.

Wanneer een VOP voor bepaalde duur wordt toegekend, zal de premie 20% van het geplafonneerde referteloon bedragen. Indien je echter van mening bent dat het rendementsverlies niet voldoende gedekt wordt, kan een hogere tegemoetkoming gevraagd worden tot maximaal 60% van het geplafonneerde referteloon.

In het geval van een VOP voor onbepaalde duur is de hoogte van de premie afhankelijk van de datum van indiensttreding van je werknemer. Voor een werknemer die reeds 10 kwartalen in dienst is, zal de VOP gedurende vijf jaar worden toegekend aan 20%. Van kwartaal 6 tot en met 9 zal 30% van het geplafonneerde referteloon worden betaald, en van kwartaal 1 tot en met 5 zelfs 40%.

Door het uitbreiden van de doelgroep naar werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij het uitvoeren van hun job, komen steeds meer werkgevers in aanmerking voor het aanvragen van de Vlaamse Ondersteuningspremie. Laat je dan ook niet (langer) tegen houden om personen met een arbeidshandicap of -beperking in dienst te nemen én te houden!

Gerelateerde artikelen

Fiscale besparing op je buitenlandse onroerende goederen?
Optimaal beheer Tax
22 oktober 2021

Fiscale besparing op je buitenlandse onroerende goederen?

Bezit je een tweede verblijf in het buitenland? Een recent arrest van het Hof levert je voor het aanslagjaar 2021 mogelijks een fiscale besparing op. ...

Lees meer
Aandelenopties en inschrijvingsrechten als instrument van alternatieve verloning
Optimaal beheer Legal
21 oktober 2021

Aandelenopties en inschrijvingsrechten als instrument van alternatieve verloning

Naast de meer klassieke verloningsvormen kunnen ook aandelenopties en inschrijvingsrechten een aantrekkelijk alternatief zijn voor je ...

Lees meer
Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer