16 april 2020

Bedrijven in moeilijk vaarwater: naar een tijdelijke bescherming!

In het persbericht van Minister Geens werd recent een pauzeknop aangekondigd voor ondernemingen in nood. Die pauzeknop moet bedrijven die in moeilijkheden verkeren tijdelijk beschermen. Voorwaarde is wel dat die bedrijven tot voor de crisis ‘in goede doen’ waren. Een en ander werd thans reeds uitgewerkt in een ontwerp-KB tot vaststelling van een wettelijke opschorting, dat wellicht eerstdaags zal worden goedgekeurd.

 

Bedrijven in moeilijk vaarwater – verplichting tot aangifte faillissement

In ons Belgisch recht bestaat de verplichting tot aangifte van faillissement indien voldaan is aan twee voorwaarden:

  1. De onderneming is in de onmogelijkheid om zijn vaststaande en opeisbare schulden te voldoen (‘staking van betaling’)
  2. De schuldeisers van de onderneming hebben geen vertrouwen meer in de terugbetaling (‘geschokt krediet’)

Het moge duidelijk zijn. Enkel de liquiditeit speelt een doorslaggevende rol om te bepalen of een onderneming al dan niet in staking van betaling is. Het is net die liquiditeit waar de huidige crisis hard op ingrijpt. Veel bedrijven zien een terugval van hun inkomsten, terwijl hun vaste kosten blijven lopen. Daarnaast vragen bepaalde van hun klanten ook uitstel van betaling, of beroepen ze zich momenteel (al dan niet terecht) op een opschorting van betaling wegens overmacht.

Bestaande cashbuffers worden opgesoupeerd en de onderneming beschikt niet langer over voldoende liquide middelen om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Het is bovendien koffiedik kijken hoe lang de huidige situatie nog zal voortduren. Tot overmaat van ramp dreigt een ongeduldige schuldeiser verdere maatregelen te nemen. Kortom, een situatie die noopt tot aangifte van het faillissement, geviseerd door aansprakelijkheid.

 

Naar een tijdelijke opschorting volgens het ontwerp-KB

Om de nodige ademruimte te creëren, kan de aanvraag van een procedure gerechtelijke reorganisatie soelaas bieden.  Deze aanvraag verloopt via de ondernemingsrechtbank en is vrij toegankelijk. Vanaf de opening start er een opschorting, die in het vakjargon een "moratorium” wordt genoemd. Het gaat om een periode van relatieve bescherming, waarbij de onderneming beschermd wordt  tegen haar schuldeisers en de nodige tijd krijgt om akkoorden/ schuldverminderingen uit te werken. 

Het is echter onwerkbaar dat ondernemingen in deze tijd in grote getale een dergelijke aanvraag zouden doen. Niet alleen zouden rechtbanken een gigantische stormloop moeilijk kunnen verteren. De focus ligt dan ongetwijfeld te zeer op arbeidsintensief (en kostelijk) werk om deze aanvraag minutieus voor te bereiden, hetgeen ondernemingen kunnen missen als kiespijn.

Dankzij de nieuwe maatregelen zoals voorzien in het ontwerp-KB kunnen ondernemingen vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit automatisch en tijdelijk van een wettelijke opschorting genieten. Deze houden in dat:

  • de onderneming beschermd is tegen inbeslagnames (zowel uitvoerend als bewarend beslag);
  • de onderneming niet failliet verklaard kan worden op verzoek van schuldeisers of gerechtelijk kan worden ontbonden (wel op verzoek van het openbaar ministerie, of mits akkoord van de schuldenaar zelf);
  • eventuele betalingstermijnen opgenomen in een reorganisatieplan worden verlengd met de duur van de opschorting
  • lopende overeenkomsten niet beëindigd kunnen worden wegens wanbetaling;
  • de schuldenaar tijdelijk niet verplicht is aangifte van faillissement te doen;

Deze maatregelen bieden ongetwijfeld een zekere rust voor ondernemingen die hun cashbuffer hebben opgesoupeerd. Benadrukt wordt wel dat voornoemde regeling geenszins bestemd is voor ondernemingen die reeds voor het corona tijdperk in moeilijk vaarwater verkeerden (en geen procedure gerechtelijke reorganisatie hadden geïnitieerd).

Toetsing door de rechter is mogelijk, op eenzijdig verzoekschrift van elke belanghebbende partij. Wie zonder rechtvaardige reden beroep doet op deze regeling, zou dus wel eens van een kale reis thuis kunnen komen.

Bij VGD houden we je in ieder geval op de hoogte van de inwerkingintreding van dit KB alsook van eventuele wijzigingen.

Zit je nog met andere vragen in deze moeilijke tijden? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs via corona@vgd.eu of lees onze FAQ

bedrijven moeilijk vaarwater_square

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer