15 april 2021

10 vragen over het vaccinatieverlof beantwoord

Op 9 april 2021 verscheen de wet in het Belgisch Staatsblad die een recht op klein verlet instelt voor de werknemer die zijn coronaprik krijgt. Op die manier kan je werknemer rechtsgeldig van het werk afwezig zijn zonder loonverlies. Wat moet je hier als werkgever over weten? Aan de hand van 10 vragen zetten wij de regels voor jou op een rijtje.

1. Wat houdt het zogenaamde “vaccinatieverlof” juist in?

Het “vaccinatieverlof” houdt in dat je werknemer recht heeft om zonder loonverlies afwezig te zijn van het werk wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Deze afwezigheid wordt gelijkgesteld met een afwezigheid wegens klein verlet. De werknemer mag enkel afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

2. Op wie is het vaccinatieverlof van toepassing?

De wet omtrent het vaccinatieverlof bepaalt dat het van toepassing is op alle werknemers en werkgevers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Wie valt daar allemaal onder?

  • jobstudenten;
  • uitzendkrachten;
  • contractuele personeelsleden van de openbare sector.


Wie valt daar niet onder?

  • statutaire (vastbenoemde) personeelsleden van de openbare sector;
  • leerlingen;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers;
  • zelfstandigen.

3. Hoe lang mag de werknemer afwezig zijn van het werk?

Je werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Hierin zit zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum inbegrepen als de tijd die nodig is voor de verplaatsing naar en van het vaccinatiecentrum. Je werknemer mag het recht op klein verlet enkel gebruiken voor de vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19. Indien hij het klein verlet voor een ander doel gebruikt, dan kan je hem als werkgever het loon voor deze uren ontzeggen wegens ongerechtvaardigde afwezigheid.

4. Moet de werknemer een bewijs voorleggen van zijn afspraak?

Om gerechtigd te zijn op het klein verlet moet je werknemer jou vooraf verwittigen. Hij moet dit zo snel mogelijk doen van zodra het tijdstip of tijdsslot van vaccinatie voor hem bekend is. Je werknemer moet dus niet spontaan een bewijs voorleggen van zijn afspraak. Als werkgever kan je hem wel verzoeken om dit bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. Als de afspraakbevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig moet zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dan dient de werknemer de uitnodiging voor te leggen.

5. Mag je als werkgever een kopie nemen van de afspraakbevestiging?

Nee, dit is niet toegestaan. De werknemer moet de afspraakbevestiging (of desgevallend de uitnodiging) enkel tonen aan de werkgever. Het is jou als werkgever niet toegestaan om hiervan een kopie te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven (behalve het tijdstip van de afspraak). Dit betekent eveneens dat je niet mag vragen om een bewijs via e-mail te bezorgen. Als werkgever mag je de informatie over de afspraak enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Bovendien mag je de afwezigheid van de werknemer enkel registreren als klein verlet. De reden van het klein verlet mag op geen enkele wijze vermeld worden, gelet op de bescherming van de privacy.

6. Geldt het vaccinatieverlof zowel voor de eerste als voor de tweede vaccinatie?

Het recht op klein verlet voor de vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 is op 9 april 2021 in werking getreden en geldt (voorlopig) tot en met 31 december 2021. De wet voorziet reeds in de mogelijkheid tot verlenging ervan bij koninklijk besluit. De datum van buitenwerkingtreding kan uitgesteld worden tot uiterlijk 30 juni 2022. De geldigheidsduur van de wet is bijgevolg niet beperkt tot de eerste coronaprik, maar is ook van toepassing op de tweede coronaprik. Indien de beide vaccinaties van de werknemer plaatsvinden tijdens de normale werkuren, dan zal de werknemer voor beide vaccinaties recht hebben op klein verlet.

7. Wat als de vaccinatie plaatsvindt op een tijdstip waarop de werknemer (normaal) niet werkt?

Het recht op klein verlet is enkel van toepassing op de dagen / momenten waarop de werknemer normalerwijze werkt. Dit betekent dus dat de werknemer geen recht op klein verlet heeft indien hij zijn coronaprik buiten de werkuren krijgt. Krijgt de werknemer het vaccin op een dag waarop hij inhaalrust geniet of vakantie neemt, dan zal hij evenmin recht hebben op klein verlet.

8. Kan je als werkgever jouw werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Nee, je kan als werkgever op geen enkele wijze je werknemer verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Het staat de werknemer vrij om te beslissen of hij al dan niet het vaccin toegediend wil krijgen.

9. Wat als de werknemer een ongeval heeft tijdens de verplaatsing naar en van het vaccinatiecentrum? Wordt dit beschouwd als een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die een letsel veroorzaakt. Een ongeval op de normale weg tussen de woonplaats en de werkplaats van de werknemer wordt eveneens als een arbeidsongeval beschouwd. Wanneer de werknemer afwezig is van het werk voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 is zijn arbeidsovereenkomst voor die tijd geschorst. Indien hij een ongeval zou hebben tijdens zijn verplaatsing naar of van het vaccinatiecentrum, dan vindt het ongeval niet plaats tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In principe kan het ongeval bijgevolg dus niet als een arbeidsongeval worden beschouwd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsongeval moet echter steeds voor iedere situatie afzonderlijk gebeuren.

10. Wat als jouw werknemer ziek wordt na de vaccinatie?

Het recht op klein verlet heeft enkel betrekking op de tijd die nodig is voor de vaccinatie zelf. Indien de werknemer ten gevolge van het toegediend vaccin ziek zou worden, dan zijn de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid van toepassing. De werknemer dient jou als werkgever dus onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid en moet jou binnen de twee werkdagen een medisch attest bezorgen. Als werkgever ben je dan gehouden om gewaarborgd loon te betalen aan de arbeidsongeschikte werknemer.


Bij verdere vragen of opmerkingen in verband met het vaccinatieverlof staan onze VGD-adviseurs van HR Legal steeds klaar om je te helpen. Bezoek ook onze corona infopagina voor meer coronagerelateerd nieuws.

 

Ebe VerhaegenEbe Verhaegen, HR Legal

M: ebe.verhaegen@vgd.eu 

T: +32 3 247 43 56

 

charlotte priem-1Charlotte Priem, HR Legal

M: charlotte.priem@vgd.eu 

T: +32 9 398 77 61

 

Mariet DefrancqMariet Defrancq, HR Legal

M: mariet.defrancq@vgd.eu 

T: +32 3 247 43 05

 

Gerelateerde artikelen

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
Het EK op de werkvloer - de spelregels opgelijst
HR Legal
04 juni 2024

Het EK op de werkvloer - de spelregels opgelijst

Het mooiste seizoen is voor velen weer in aantocht. We hebben het daarbij niet over de zomer, maar wel over het EK-seizoen. Wunderbar! Op vrijdag 14 ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer