29 augustus 2018

Groen licht voor het mobiliteitsbudget!

Het principieel akkoord over het mobiliteitsbudget is inmiddels omgezet in een ontwerptekst en in eerste lezing goedgekeurd door de Ministerraad.

Het mobiliteitsbudget zal naast de recent ingevoerde mobiliteitsvergoeding (of het “cash for car”-principe) bestaan. Beide systemen vertonen gelijkenissen, maar ook enkele opvallende verschillen. We geven je alvast graag de grote lijnen mee.

Doelgroep

Dubbele keuzevrijheid

Dezelfde dubbele keuzevrijheid als bij de mobiliteitsvergoeding ligt aan de basis van het mobiliteitsbudget.

Werkgevers beslissen zelf of ze hun werknemers al dan niet een mobiliteitsbudget wensen aan te bieden en kunnen daaraan voorwaarden verbinden. De werknemer beslist of hij al dan niet zal ingaan op het aanbod. Het mobiliteitsbudget is, in tegenstelling tot de mobiliteitsvergoeding, niet enkel toegankelijk voor wie een bedrijfswagen ter beschikking heeft, maar ook voor wie daarvoor in aanmerking komt. 

Minimumtermijnen

Enkel werkgevers die al gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden voorafgaand aan de invoering van het systeem één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen van hun werknemers, kunnen het mobiliteitsbudget invoeren. Zoals bij de mobiliteitsvergoeding wordt een uitzondering gemaakt voor startende werkgevers.

Om in aanmerking te komen, moet de werknemer bij de huidige werkgever:

  • op het moment van de aanvraag minstens drie maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen;
  • en minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken/beschikt hebben of ervoor in aanmerking komen in een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Deze minimumtermijnen gelden niet bij aanwerving en evenmin wanneer de bevordering of functiewijziging plaatsvond vóór de inwerkingtreding van deze wet.

Budget

De reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen bepaalt de grootte van het mobiliteitsbudget. In deze zogenaamde ‘total cost of ownership’ (TCO) zit de financieringskost van de wagen vervat, maar ook alle kosten voor brandstof, verzekeringen, niet-aftrekbare BTW,…  Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de TCO precies moet berekend worden.

Het mobiliteitsbudget is geen statisch gegeven. Zo zal een promotie, waardoor een werknemer in een hogere wagencategorie terecht komt, de grootte van het budget in positieve zin beïnvloeden.

Budgetbesteding

Werknemers kunnen het mobiliteitsbudget besteden in drie pijlers met elk een eigen sociale en fiscale behandeling.

Pijler 1 : een bedrijfswagen

Deze wagen moet minstens even milieuvriendelijk zijn als de wagen die men opgeeft of waarvoor men in aanmerking komt. Bijkomend moet de wagen aan bepaalde minimumnormen beantwoorden.  Zo bedraagt de CO2-uitstoot maximaal 95 gr/km.

De wagen ondergaat de gewone sociale en fiscale behandeling van een bedrijfswagen.

Pijler 2 : duurzame vervoermiddelen en -diensten

Onder het mobiliteitsbudget vallen ook (brom)fietsen, eventueel elektrisch aangedreven, en zogenaamde voortbewegingstoestellen (step, monowheel,…).Werknemers kunnen ook openbaar vervoer en deeloplossingen (fiets en auto) via het beschikbare budget financieren.

Er wordt ook rekening gehouden met de nabijheidsfactor.  Wie binnen een straal van 5 km van het werk woont, zal de huisvestingskosten (huurkosten of intresten hypothecaire lening) via het budget kunnen betalen.

Het budget dat de werknemer in deze pijler spendeert, zal volledig vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Pijler 3 : restsaldo in cash

Het deel van het budget dat niet gespendeerd wordt in pijlers 1 en 2, ontvangt de werknemer op het einde van het jaar cash.

Dit restsaldo is vrijgesteld van belastingen maar onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 38,07%, verschuldigd door de werknemer.

Looptijd

De toekenning van het mobiliteitsbudget eindigt de eerste dag van de maand waarin de werknemer een functie uitoefent waaraan geen bedrijfswagen meer verbonden is.  

Inwerkingtreding

De streefdatum voor de inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel is 1 oktober 2018.

Wil je ook meer weten over de mobiliteitsvergoeding? bekijk dan zeker ook ons artikel hierover, klik hier!

 

Gerelateerde artikelen

Het mobiliteitsbudget: een mooi alternatief voor de mobiliteitsvergoeding, ook fiscaal!
Optimaal beheer $Employment & benefits
22 maart 2019

Het mobiliteitsbudget: een mooi alternatief voor de mobiliteitsvergoeding, ook fiscaal!

Sinds 1 maart 2019 beschikt de werkgever over de mogelijkheid om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming. Hierbij laat hij de ...

Lees meer
De mobiliteitsvergoeding officieel van start!
Slimme groei $Employment & benefits
09 juli 2018

De mobiliteitsvergoeding officieel van start!

Op 7 mei 2018 verscheen de wet die de mobiliteitsvergoeding invoert in het Belgisch Staatsblad. Werknemers met een bedrijfswagen die deze ook privé ...

Lees meer