01 april 2022

Tijdelijke btw-verlagingen: een update

In het kader van het energieakkoord besliste de federale regering om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en de heropbouw en elektriciteit te verlengen. Daarnaast werd beslist om de levering van gas tijdelijk ook aan 6% btw te onderwerpen. Ook voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers geldt een verlaging van het btw-tarief.

Verlenging tijdelijke 6% btw-regeling voor afbraak en wederopbouw

Begin dit jaar is de nieuwe uitgebreide tijdelijke regeling van 6% voor afbraak en heropbouw in voege getreden. Kort samengevat, is er naast de reeds bestaande regeling voor afbraak en heropbouw in de 32 bedoelde steden (rubriek XXXVII, tabel A, van KB nr. 20) een tijdelijke bijkomende regeling gekomen waarvoor het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing is. Deze nieuwe tijdelijke regeling was reeds van toepassing op het volledige Belgische grondgebied van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De btw dient opeisbaar te zijn tussen deze data.

Recent werd er beslist om deze tijdelijke regeling te verlengen met één jaar en dit tot en met 31 december 2023.

 

Tijdelijke btw-verlaging elektriciteit naar 6%: verlenging en uitbreiding naar gas

Het btw-tarief van toepassing op leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers was eerder al gedaald van 21% naar 6%, met ingang van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022.

Het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% voor residentiële contracten geldt als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. De afnemer moet onder meer een natuurlijk persoon zijn en mag geen ondernemingsnummer meedelen aan zijn elektriciteitsleverancier in het kader van het sluiten van het leveringscontract. Recent werd beslist om deze maatregel te verlengen tot en met 30 september 2022.

Daarnaast werd beslist om deze tijdelijke btw-verlaging ook uit te breiden naar de levering van aardgas en warmte via warmtenetten. De levering van aardgas en warmte via warmtenetten zal met ingang van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 plaatsvinden aan 6% btw (in plaats van 21% voorheen).
Het toepassingsgebied van deze maatregel voor de levering van gas en warmte via warmtenetten is op alle punten vergelijkbaar met de gunstregeling voor de levering van elektriciteit.

Verlaging btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Vanaf 1 april 2022 geldt tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 6% voor de werken in onroerende staat met betrekking tot de levering met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

De volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn opdat het verlaagd tarief toegepast kan worden:

  • De handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker;
  • De handelingen hebben betrekking op een woning, die na uitvoering ervan, daadwerkelijk hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;
  • De handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming in de loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen;
  • Er dienen bepaalde referentienormen inzake uitstoot in acht genomen te worden;
  • De door de dienstverrichter uitgereikte factuur maakt melding van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen. Volgende factuurvermelding dient aangebracht te worden op de factuur: "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals zwembaden, sauna's en dergelijke installaties.

Merk op dat voor woningen ouder dan tien jaar al langer een verlaagd btw-tarief bestaat voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Deze tijdelijke maatregel is bijgevolg van toepassing op woningen jonger dan tien jaar indien de overige voorwaarden ook voldaan zijn. Ze geldt dus ook voor nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

Dit verlaagd btw-tarief is enkel van toepassing op de werken in onroerende staat en geldt in geen geval voor de loutere aankoop zonder installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, alsook niet bij aankoop van een nieuwe woning of bij aankoop op plan.

Deze tijdelijke maatregel gaat in op 1 april 2022 en geldt tot en met 31 december 2022.

Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Contacteer onze btw-adviseurs!


btw2

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer