16 september 2022

Btw-wijzigingen 2022 - Zie je het bos nog door de bomen?

2022 is al een turbulent jaar geweest, ook op het vlak van btw. Nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, andere werden dan weer verlengd en sommige opgeschort. Onze btw-adviseurs geven je graag een huidige stand van zaken mee omtrent de recente btw-wijzigingen.

Tijdelijke btw-verlaging elektriciteit: 6% btw

Met ingang vanaf 1 maart 2022 geldt een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering van elektriciteit voor residentiële contracten (mits voldaan is aan een aantal bijkomende voorwaarden). Recent werd beslist om deze btw-verlaging te verlengen tot en met 31 december 2022.


Tijdelijke btw-verlaging aardgas en/of warmte via warmtenetten: 6% btw

Met ingang vanaf 1 april 2022 geldt een tijdelijk verlaagd btw-tarief inzake de levering van aardgas en warmte (mits voldaan is aan een aantal voorwaarden). Voor residentiële contracten werd de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % voor leveringen van aardgas en warmte aan natuurlijke personen verlengd tot en met 31 december 2022.

Voor de professionele contracten bedraagt het btw-tarief voor leveringen van aardgas en warmte ook 6 % tussen 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022.

Tijdelijke regeling afbraak en wederopbouw: 6% btw
Sinds 1 januari 2021 geldt de tijdelijke btw-regeling voor afbraak en wederopbouw op het hele Belgische grondgebied, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Deze tijdelijke regeling werd verlengd met 1 jaar en dit tot en met 31 december 2023.

 

Tijdelijke btw-verlaging zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen: 6%

Onder bepaalde voorwaarden geldt er vanaf 1 april 2022 een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% voor de werken in onroerende staat met betrekking tot de levering van de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. De loutere levering van deze installaties, zonder bijkomend werk, is niet beoogd.

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing op woningen jonger dan tien jaar, indien de overige voorwaarden ook voldaan zijn. Ze geldt dus eveneens voor nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na een afbraak. Voor woningen ouder dan tien jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Deze tijdelijke regeling ging in op 1 april 2022 en loopt tot 31 december 2023.

 

Afschaffing btw-attest 6%

Vanaf 1 januari 2022 werd het btw-attest inzake renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen afgeschaft.
Dit btw-attest werd vervangen door een gedetailleerde verklaring die op de uit te reiken factuur dient aangebracht te worden, zijnde:


“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan de eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Er werd voorzien in een overgangsregeling tot en met 30 juni 2022, waarbij beide systemen (btw-attest versus factuurverklaring) werden getolereerd.

Vanaf 1 juli 2022 is het btw-attest definitief verleden tijd en dient elke factuur bovenstaande vermelding te bevatten indien ze wordt uitgereikt met 6% btw.

 

Wijziging btw-vrijstelling voor vervoerdiensten m.b.t. uitvoer van goederen

De btw-administratie heeft beslist, naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, om haar standpunt aan te passen inzake de btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen. De btw-vrijstelling zou enkel nog van toepassing zijn in de relatie tussen enerzijds de dienstverrichter en anderzijds de afzender of de ontvanger van de uit te voeren goederen.
Hoewel de wijziging voorzien was per 1 januari 2022 had men de uitwerking ook reeds tweemaal uitgesteld, eerst naar 1 april 2022, dan naar 1 september 2022, teneinde de betrokken belastingplichtigen toe te laten zich te conformeren aan deze nieuwe beperking van de vrijstelling van btw voor voornoemde diensten.

Recent werd nu ook beslist om een uniforme toepassing tussen de verschillende lidstaten te verzekeren en verschillende Europese instanties te consulteren naar aanleiding van talrijke vragen uit de sector. In afwachting hiervan werd beslist om de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling op te schorten.
Bijgevolg blijft op vandaag alles bij het oude!

 

Wijziging regeling gemeubelde logies

Vanaf 1 juli 2022 is de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubelde logies en eventuele bijkomende diensten gewijzigd.

Vanaf dan is er namelijk nog enkel sprake van belastbare ‘gemeubelde logies’ aan 6% btw, wanneer dit gebeurt voor een periode van minder dan 3 maanden. Daarnaast moet nog steeds minimaal één van de volgende diensten worden verstrekt door inrichtingen met een soortgelijke functie als een hotel of motel: fysiek onthaal, terbeschikkingstelling huishoudlinnen (met wekelijkse vervanging) of het dagelijks verschaffen van ontbijt.

Van zodra de gemeubelde logies voor een periode van meer dan 3 maanden worden aangeboden, of indien geen van de hiervoor vermelde diensten worden verstrekt, zal deze verhuur automatisch worden beschouwd als een van btw vrijgestelde verhuur.

Merk op dat dit 3 maanden criterium ook van toepassing is voor hotels en motels.

Indien het gaat om een btw-belaste dienst inzake gemeubelde logies, kan de belastingplichtige geen toepassing meer maken van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

 

Wijziging btw en medische vrijstelling

Per 1 januari 2022 werden er eveneens een aantal wijzigingen doorgevoerd inzake de btw-vrijstelling voor (para)-medische beroepen.

De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op enerzijds de aard van de diensten (het therapeutisch doel) en anderzijds de hoedanigheid van de dienstverstrekker.

Eind 2021 heeft de btw-administratie hieromtrent haar circulaire 2021/C/114 gepubliceerd.

 

Afschaffing forfaitaire belastingregelingen

Belastingplichtigen die zijn gestart met een nieuwe activiteit én belastingplichtigen die reeds een activiteit uitoefenen onder de normale btw-regeling, kunnen vanaf 1 januari 2022 niet langer opteren voor de forfaitaire belastingregeling.

Belastingplichtigen die momenteel gebruik maken van de forfaitaire belastingregeling, kunnen deze nog toepassen tot en met 31 december 2027.

Daarnaast werd er ook gesleuteld aan de bijzondere landbouwregeling, waardoor landbouwers, naast hun activiteit onder de bijzondere landbouwregeling, nog andere activiteiten kunnen verrichten zonder deze bijzondere landbouwregeling te verliezen.

Deze bijkomende handelingen zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • De handelingen zijn uit hun aard verbonden met de hoofdactiviteit van de landbouwonderneming;
  • De handelingen bedragen max. 30% van het totale omzetcijfer.


Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Contacteer onze btw-adviseurs!


btw2022-1

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer