18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? Met een zorgvolmacht bereid je je daar op voor. Via specifieke instructies in de zorgvolmacht kan je je verzekeren van de continuïteit van het beheer en de integriteit van jouw vermogen. In deze blog leggen onze vermogensplanners gedetailleerd uit wat je hierover moet weten als ondernemer.

Wat is een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht kan je (de lastgever) voor het beheer van je goederen een volmacht geven aan iemand die je vertrouwt (de lasthebber). Die persoon kan dan handelingen stellen in jouw naam en voor jouw rekening zonder dat de vrederechter tussenbeide moet komen. Op het moment dat je de volmacht geeft, dien je nog wilsbekwaam te zijn.

Wie is de lasthebber?

Je kiest zelf wie je als lasthebber aanduidt. Zo kan je ook meerdere lasthebbers aanduiden die samen moeten optreden. Je kan ook de beslissingsbevoegdheid aan één persoon toevertrouwen of de bevoegdheid verdelen onder verschillende personen, bv. je rechterhand in het bedrijf voor je bedrijfsvermogen en je levenspartner voor het privévermogen.


Je denkt ook best meteen al na over de opvolging van de lasthebber(s), voor het geval deze zelf wilsonbekwaam zou(den) worden of zijn (hun) mandaat zou(den) stopzetten. Zo kan je bijvoorbeeld één (of meerdere) van je kinderen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd aanduiden of je kan voorlopig wachten met het aanduiden van een opvolgend lasthebber en de volmacht op een later tijdstip wijzigen, voor zover je nog wilsbekwaam bent uiteraard.


Belangenconflicten tussen de lastgever en de lasthebber zijn, zeker als de lasthebber uit de nauwe familiekring van de lastgever komt, altijd mogelijk. In dat geval kan de lasthebber niet zelf optreden. Een echtgenoot (of kind)-lasthebber kan bijvoorbeeld niet zomaar een schenking doen aan zichzelf. Deze eventuele belangenconflicten kan je vermijden door een lasthebber ad hoc te voorzien. Voorziet de zorgvolmacht die niet, dan kan de vrederechter geraadpleegd worden om een lasthebber ad hoc aan te stellen.


Bepaalde personen kunnen niet als lasthebber optreden (bijvoorbeeld zij die zelf onder rechterlijke/buitengerechtelijke bescherming staan, personeelsleden van de instelling waar de beschermde persoon verblijft, etc.).

Welke handelingen mag de lasthebber stellen?

Je kan bepalen dat de lasthebber alle beslissingen mag nemen, maar het is ook mogelijk om de volmacht te beperken tot bepaalde beslissingen.

Wanneer gaat de zorgvolmacht in?

De meeste zorgvolmachten worden opgesteld met de intentie om in werking te treden wanneer de lastgever wils- of handelingsonbekwaam is geworden. Je bepaalt zelf in de zorgvolmacht op welke manier uw wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld (bijvoorbeeld op basis van twee afzonderlijke geneeskundige verslagen). De zorgvolmacht kan ook onmiddellijk in werking treden indien dit gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn tussen echtgenoten. Indien je slechts tijdelijk wilsonbekwaam wordt (bijvoorbeeld door een coma), zal de volmacht van rechtswege eindigen zodra je weer wilsbekwaam wordt.

Hoe een zorgvolmacht opstellen?

De zorgvolmacht dient schriftelijk te worden opgesteld, dit kan in een onderhandse of een authentieke akte. Een notariële lastgeving is hoe dan ook noodzakelijk wanneer de zorgvolmacht betrekking heeft op handelingen die de tussenkomst van een notaris vereisen, zoals bv. vastgoedverrichtingen, notariële schenkingsakten, etc. De zorgvolmacht wordt geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten (CRL). Die registratie van de zorgvolmacht is cruciaal.

Einde van de zorgvolmacht

De zorgvolmacht eindigt in verschillende gevallen: bij overlijden van de lastgever of de lasthebber of door de plaatsing onder een gerechtelijke beschermingsmaatregel, door herroeping door de lastgever (indien de lastgever nog wilsbekwaam is), door opnieuw wilsbekwaam te worden, ingevolge beëindiging door de lasthebber, of beëindiging door de vrederechter wanneer die meent dat de zorgvolmacht niet (meer) beantwoordt aan de belangen van de lastgever.

Waarom een zorgvolmacht laten opstellen?

Met een zorgvolmacht bereid je je voor op de dag dat je je vermogen niet meer zelf kan beheren. Je kan je via specifieke instructies in de zorgvolmacht verzekeren van de continuïteit van het beheer en de integriteit van uw vermogen.


De zorgvolmacht krijgt bovendien voorrang op de gerechtelijke bescherming. Je vermijdt zo dat het beheer van je vermogen door een vrederechter aan een extern bewindvoerder wordt toegewezen. Tot slot vermijd je dat een vrederechter voorafgaand belangrijke vermogensbeslissingen moet goedkeuren en het beheer blijft discreet binnen de eigen kring van door jou aangeduide lasthebbers.

Heb je vragen over dit topic of wil je graag meer info? Contacteer onze vermogensplanners!

 

lieselotte VandeveldeLieselotte Vandevelde

M: lieselotte.vandevelde@vgd.eu 

T:+32 3 502 13 71

 

kira hendrickxKira Hendrickx

M: kira.hendrickx@vgd.eu 

T:+32 3 247 43 30

 

  

E-book: Denk vandaag al aan jouw toekomst (en die van je naasten)

Welke stappen kan je zetten om je vermogen -in welke vorm ook - optimaal uit te bouwen en over te dragen? In dit e-book krijg je het antwoord op al je vragen.

 

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1Download het e-book

 

zorgvolmacht

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer