28 februari 2015

GEEN VLAAMS WETBOEK REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN MEER

Voortaan bepaalt, controleert en int Vlaanderen de registratie- en successierechten zelf, zoals dit eerder reeds het geval was voor de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting.  Concreet betekent dit dat u de registratie- en successierechten niet meer aan de FOD Financiën betaalt, maar een aanslagbiljet zal ontvangen van Vlabel. De volledige regelgeving inzake registratie- en successierechten is thans geïntegreerd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VFC).  Bovendien zal moeten gewend worden aan een nieuwe terminologie en aan nieuwe definities. Naast  de VCF blijven ook de federale regelgeving, en deze van het Brussels en Waals Gewest bestaan. Hoe nog wegwijs geraken? Hier volgt een beknopt overzicht: Vlabel is voortaan bevoegd voor: 1. De successierechten van rijksinwoners die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden2. Het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het Vlaams Gewest. Voortaan samen genoemd als ‘erfbelasting’. Voor de vermindering van de erfbelasting op de vererving van familiale ondernemingen dient geen voorafgaand attest meer te worden aangevraagd, maar dienen de bewijsstukken samen met de aangifte van nalatenschap te worden overgemaakt aan Vlabel. Alle aangiften van nalatenschap in Vlaanderen moeten sinds 1 januari 2015 worden ingediend bij de Vlabel – Erfbelasting, te Aalst, Vaartstraat 16 !  Opgelet: totaal nieuwe formulieren te gebruiken. MAAR: de FOD Financiën blijft bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging, zodat deze nog dienen aangevraagd te worden op het bevoegde registratiekantoor. Idem voor de aangiften betreffende de taks op de VZW’s. 3.  De schenkbelasting (vroeger schenkingsrecht)Voor de vrijstelling van de schenkbelasting voor de schenking van familiale ondernemingen wordt geen voorafgaand attest meer afgeleverd, TENZIJ op uitdrukkelijke vraag.  De bewijsstukken dienen binnen de 7 dagen vanaf de werkdag die volgt op de registratie van de akte te worden overgemaakt aan Vlabel. 4. Het verkooprecht 5. Het verdeelrecht 6. het recht op hypotheekvestiging MAAR: de FOD Financiën blijft bevoegd voor de registratie van de akten, zodat de akten nog dienen aangeboden te worden aan het bevoegde registratiekantoor, die ze dan bezorgt aan Vlabel om de registratiebelasting te berekenen en een aanslagbiljet ter betaling naar de belastingplichtige stuurt. De FOD Financiën blijft bevoegd voor de registratie van de huurcontracten en de inning van de registratierechten op huur! Verdere info (waaronder ook de nieuwe formulieren) vindt u op het Belastingportaal Vlaanderen (belastingen.vlaanderen.be). Administratieve vereenvoudiging krijgt bij deze toch wel een nieuwe gedaante. Gezien het kluwen, gaat u voor concrete dossiers best even te rade bij uw VGD-adviseur. 

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming
Optimaal beheer
16 augustus 2021

Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming

Op 1 september 2021 treedt Boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking, met als doel het centraliseren van de belangrijkste bepalingen inzake ...

Lees meer
Orde op zaken: tips voor een efficiënte juridische huishouding
Optimaal beheer
03 augustus 2021

Orde op zaken: tips voor een efficiënte juridische huishouding

Goede afspraken maken goede vrienden. Een duidelijk juridisch kader die de relatie met alle stakeholders van je onderneming regelt, is geen ...

Lees meer
Via welke procedure vereffen je je vennootschap het best?
Optimaal beheer
28 juni 2021

Via welke procedure vereffen je je vennootschap het best?

Met één simpele toevoeging in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de wetgever de voorheen zeer toegankelijke mogelijkheid om ...

Lees meer