04 juli 2017

Studentenarbeid tijdens zomervakantie

Sinds begin dit jaar, zijn de voorwaarden voor het tewerkstellen van studenten gewijzigd. We frissen voor u dan ook graag de belangrijkste regels rond het tewerkstellen van studenten even op. 

Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

Wanneer u met een student een studentenovereenkomst kan afsluiten, bent u verplicht dat de doen. Het is geen vrije keuze. Jongeren vanaf 15 jaar, die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, kunnen een studentenovereenkomst afsluiten. In algemene zin gaat het om studenten: 

  • die volledig dagonderwijs volgen.   De personen, die onderwijs met beperkt leerplan of avondschool volgen, kunnen dus geen studentenovereenkomst sluiten;
  • en die niet gedurende een periode van 12 maanden ononderbroken bij eenzelfde werkgever gewerkt hebben.  Eens deze periode is verstreken, of dit nu binnen hetzelfde kalenderjaar is of niet, kan een student met die werkgever géén studentenovereenkomst meer afsluiten.  Onder een ononderbroken periode van 12 maanden wordt verstaan: een overeenkomst van één jaar of opeenvolgende overeenkomsten die samen een jaar omvatten. Niets belet een werkgever dus om dezelfde student tijdens meerdere opeenvolgende jaren tewerk te stellen zolang er tussen de verschillende overeenkomsten ook een werkelijke onderbreking is. 

Een schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding opgemaakt en ondertekend worden. 

Einde studies

Voor een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat hij nog tot 30 september van dat jaar, kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage.  Dit geldt echter alleen als het gaat over een tewerkstelling die sociaal gezien de kenmerken van studentenwerk heeft.  Er wordt dus niet aanvaard dat men voor iemand de solidariteitsbijdrage toepast, wanneer het in feite gaat om een verdoken proefperiode van een gewone arbeidsovereenkomst.  

Solidariteitsbijdrage

Om de verminderde sociale bijdragen – 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de werknemer – te kunnen toepassen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. De student moet werken:  

  • op basis van een arbeidsovereenkomst voor studenten;
  • gedurende maximum 475 uren, vrij te spreiden over het volledige kalenderjaar;
  • buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. 

Daarnaast moet er tijdig een Dimona-aangifte gebeuren. De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever de indiensttreding aangeeft bij de RSZ. Zodra één van deze voorwaarden niet vervuld is, zullen de gewone sociale zekerheidsbijdragen op het loon van de student verschuldigd zijn.  

Contingent van 475 uren

De uren worden geteld per kalenderjaar.  Dit houdt in dat de teller bij het begin van elk nieuw kalenderjaar op 475 resterende uren wordt gezet. Op basis van de in Dimona aangegeven uren wordt het aantal resterende uren aangepast.  Er wordt enkel rekening gehouden met de uren die effectief gepresteerd worden.  De uren die niet gepresteerd worden, maar wel betaald – feestdagen, ziektedagen,… - worden niet meegerekend in het contigent. Let op: de solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.  De solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing op de eerste 475 uren die in Dimona worden aangegeven met werknemerstype ‘STU’.  Het is dus het aantal meegedeelde uren op het moment dat de Dimona wordt uitgevoerd dat bepalend is voor de berekening van het contingent en niet de tewerkstelling zelf. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig wordt uitgevoerd, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contingent en zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd. 

Overschrijding contingent

Wanneer het jaarlijks contingent van 475 uren overschreden wordt, zijn er normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd vanaf het 476ste uur.  U wordt hiervan verwittigd in het ontvangstbewijs van de aangifte in Dimona en zal verplicht worden deze uren apart op te laden. De eerste 475 uren blijven onderworpen aan de verminderde sociale bijdragen.  

Student@work

De student kan het aantal resterende uren – het aantal uren waarop hij nog kan werken tegen verminderde sociale bijdragen – consulteren via de webapplicatie student@work die beschikbaar is op de website www. studentatwork.be.  De student kan er een attest met het aantal resterende uren afdrukken of verzenden via elektronische post.  Als werkgever is het dan ook aangewezen steeds te informeren naar het aantal uren dat de student tijdens het lopende kalenderjaar al gewerkt heeft.  Zo bent u zeker dat het contingent van 475 uren nog niet overschreden is.  

 

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer