17 mei 2021

Vermijd dubbele belasting voor buitenlandse dividenden

Belgische particuliere beleggers die dividenden uit het buitenland ontvangen, zien hun rendement deels verloren gaan door dubbele belasting, nl. bronbelasting in de bronstaat en nog eens taxatie in de woonstaat België. Sommige dubbelbelastingverdragen voorzien echter in de mogelijkheid om deze dubbele belasting te verhelpen.

Het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag bijvoorbeeld voorziet dat de dubbele belasting kan worden gemilderd door de verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB).
De Belgische belastingadministratie heeft altijd weigerachtig gestaan om het FBB toe te passen voor particuliere beleggers, omdat deze mogelijkheid niet voorzien wordt in de nationale wetgeving. Na jaren van discussie heeft de administratie zich nu uiteindelijk neergelegd bij de meeste recente uitspraken van het Hof van Cassatie die stelt dat verrekening FBB moet toegepast worden (Parl. Vr. 30 november 2020).


Wat betekent dit nu concreet?

Door toepassing van FBB neemt de globale fiscale druk af van 38,96% naar 25,88%, wat zelfs minder is dan de 30% bij een Belgisch dividend.

 

Belgisch dividend

Frans dividend zonder verrekening

Frans dividend met verrekening

Bruto dividend

€ 100

€ 100

€ 100

Franse bronheffing (12,8%*)

-

- € 12,80

- € 12,80

Netto dividend aan grens

-

€ 87,20

€ 87,20

Belgische RV (30%)

- € 30

- € 26,16

- € 13,08(**)

Netto dividend

€ 70

€ 61,04

€ 74,12

(*) Het tarief is 12,8% sinds 2018 indien in Frankrijk een woonplaatsverklaring werd voorgelegd
(**) (30% - verrekening FBB van 15%) x € 87,20 = € 13,08

Wat moet je als belastingplichtige doen om terugbetaling van FBB te krijgen?

  1. Voor dividenden ontvangen in 2020 kan je dit aanvragen in je aangifte

Dividenden ontvangen in het buitenland:
Indien er geen Belgische tussenpersoon is tussengekomen bij de inning van deze Franse dividenden werd er in principe geen Belgische roerende voorheffing ingehouden. Deze Franse dividenden (netto aan de grens) dienen verplicht aangegeven te worden in je aangifte personenbelasting (aanslagjaar 2021) in Vak VII van de roerende inkomsten (code 1444/2444).


Dividenden ontvangen in België:
Indien er wel tussenkomst is geweest van een Belgische tussenpersoon dien je deze Franse dividenden (netto aan de grens) facultatief aan te geven in de aangifte personenbelasting in het Vak VII van de roerende inkomsten (code 1160/2160).

In beide gevallen zal je de verrekening FBB moeten aanvragen in de rubriek F van vak VII.

Hou er echter rekening mee dat je geen verrekening FBB zal krijgen op het deel van het dividend waarvoor je toepassing maakt van de vrijstellingskorf van 800 euro voor dividenden van individuele aandelen.

2. Wat met toekomstige dividenden?

Ook voor toekomstige dividenden kan bovenstaande verrekening aangevraagd worden in de aangifte, zolang het Belgisch-Frans verdrag niet is aangepast. Er is namelijk een nieuw verdrag in de maak tussen België en Frankrijk, waarin de verrekening van het FBB niet mee zou worden opgenomen.

Kan je nog aanspraak maken op verrekening FBB voor het verleden?

Het is mogelijk om verrekening FBB te vragen voor het verleden. Er dient echter een onderscheid te worden gemaakt tussen dividenden die werden opgenomen in de aangifte personenbelasting en dividenden die niet facultatief werden opgenomen.


Opgenomen in de aangifte:
Indien de dividenden in de aangifte personenbelasting werden opgenomen (verplicht bij buitenlandse dividenden of facultatief bij dividenden via Belgische tussenpersoon), is het n.a.v. een ministerieel antwoord mogelijk om een bezwaar in te dienen binnen 6 maanden en 3 werkdagen na verzending van de aanslag.


Indien de termijn verstreken is, kan er nog een verzoek tot ambtshalve ontheffing worden ingediend binnen vijf jaar op basis van diverse gronden. In deze situatie zouden de inkomsten vermeld in de aangifte m.b.t. de inkomsten van 2016 in principe wel nog het voorwerp kunnen uitmaken van een verzoek tot ontheffing in 2021. Op vandaag is het nog onzeker of de belastingadministratie dit verzoek zal aanvaarden.


Niet opgenomen in de aangifte:
Echter niet alle dividenden werden opgenomen in de aangifte personenbelasting. Dit is niet verplicht wanneer de roerende voorheffing reeds werd ingehouden door een Belgische tussenpersoon. Roerende voorheffing die werd ingehouden onder het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing komt normaal niet in aanmerking voor een terugbetaling.

Het Hof van Beroep (Gent 15/12/2021) besliste evenwel dat in deze situatie ook teruggave van het FBB mogelijk is. Er kan dus nog een vraag tot terugbetaling ingediend worden binnen een termijn van vijf jaar die loopt vanaf 1 januari van het lopende jaar gedurende hetwelk de voorheffing werd ingehouden. Met andere woorden, in 2021 kunnen de inkomsten van januari 2017 nog het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot terugbetaling. Ook hier is het niet zeker of de belastingadministratie het verzoek zal aanvaarden.

Wat met andere buitenlandse dividenden?

De dubbelbelastingverdragen die België heeft afgesloten met bijvoorbeeld Finland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, de Ivoorkust, Noorwegen bevatten een gelijkaardige bepaling FBB zoals het verdrag met Frankrijk. Logischerwijze zou er dan ook voor dividenden afkomstig van deze landen een verrekening FBB moeten toegestaan worden. Hierover heeft de Belgische belastingadministratie wel nog geen standpunt ingenomen.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact op met  onze Tax-adviseurs.

 

VGD_GENT-De_Schepper_Katrien v2_sqKatrien De Schepper

M: katrien.de.schepper@vgd.eu 

T:+32 9 210 11 85

 

VGD_BRUSSEL-De_Meyer_Nathalie_sqNathalie De Meyer

M: nathalie.de.meyer@vgd.eu 

T:+32 2 474 11 36

 

 

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer