12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames. 

Dit investeringsproduct is gericht op ondernemingen of buitenlandse inrichtingen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting.

De investeerder kan genieten van een fiscaal en een financieel voordeel mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Investeren gebeurt bij een erkende productievennootschap of eventueel via een erkend tussenpersoon. 

De fiscale omkadering zorgt ervoor dat dit product niet als een klassieke belegging beschouwd wordt, balansmatig investeert u eigenlijk niet.  U verwerft namelijk geen eigendomsrecht.  Het fiscale voordeel is een overheidsincentive die u verkrijgt via uw aangifte vennootschapsbelasting en het financiële voordeel bestaat uit een interestcomponent die rechtstreeks in resultaat genomen wordt.

Tax shelter maximum investering

De investering wordt beperkt tot maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst en een maximum (gecumuleerd) bedrag van 1.000.000 EUR in het tijdperk. De vennootschap moet bijgevolg een winstgevend jaar achter de rug hebben en dient verder rekening te houden met haar dividendpolitiek, aangezien een dividenduitkering de belastbare gereserveerde winst verlaagt.


Tax shelter rendement

Het fiscale rendement van de tax shelter is gekoppeld aan het tarief van de vennootschapsbelasting dat u werkelijk betaalt. Ten belope van het geïnvesteerde bedrag vermenigvuldigd met een vastgelegd percentage kan een belastingvrije reserve aangelegd worden, waardoor de te betalen belasting vermindert. 

421% x 25% tarief = 105,25% positief rendement van 5,25%

Omdat het voordeel als een belastingvermindering geldt betreft dit een netto opbrengst van 5,25% na vennootschapsbelasting. 

421% x 20% tarief = 84,2% negatief rendement

Dit vormt meteen een belangrijk aandachtspunt. De tax shelter belegging is enkel interessant voor zover de belastbare winst verminderd wordt die onderhevig is aan 25% vennootschapsbelasting.
 
Een financieel rendement mag worden toegekend door de productievennootschap tussen de datum van de storting en de datum van het definitieve tax shelter-attest, met een maximum van 18 maanden.

De interestvoet zelf is wettelijk geregeld en gekoppeld aan de EURIBOR 12 maanden plus 450 basispunten. Voor de periode die start vanaf 1 januari 2023 bedraagt het interestpercentage 6,834% op jaarbasis.

Wanneer de productievennootschap een interest toekent voor de periode van 18 maanden bedraagt het rendement 6,834% x 18 / 12 = 10,251% bruto. De interesten zijn belastbaar, waardoor het maximale netto rendement 7,689% bedraagt.

Voor tax shelters afgesloten in 2023 bedraagt het gecombineerd netto rendement bijgevolg 12,939%.Dit netto rendement zal nog hoger liggen indien een tax shelter investering de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen geheel of volledig kan wegwerken.


Tax shelter attest

De tax shelter is bedoeld als een stimulans voor investeringen in België. Het productiehuis moet voor het onderliggende werk voldoende investeringen te doen op Belgische bodem en uiteindelijk ook het product op te leveren, hetgeen haar dan een tax shelter attest oplevert.

Dit tax shelter attest is ook essentieel voor de investerende onderneming. Het belastingvoordeel is op het moment van investering slechts tijdelijk verworven en krijgt pas een definitief karakter wanneer een tax shelter attest uitgereikt wordt uiterlijk op 31 december van het 4e jaar na ondertekening van de tax shelter overeenkomst.

De onderneming dient het geïnvesteerde bedrag x 421% op haar balans aan te houden als een belastingvrije reserve tot op het moment dat het fiscaal attest verworven wordt.

Ontvangt de onderneming geen attest binnen de 4jarige termijn of boekt zij de belastingvrije reserve af (i.e. verbreekt zij de onaantastbaarheidsvoorwaarde) dan zijn de oorspronkelijke belastingen en nalatigheidsinteresten verschuldigd.

Het is daarom raadzaam om te kiezen voor een solvabele tegenpartij met een goede track-record die ook bereid is om bijkomende garanties te geven, zoals het afsluiten van een verzekering. 


Optimalisatie voorafbetalingen

Voorafbetalingen dienen te worden uitgevoerd om een belastingvermeerdering te vermijden van 6,75% op de verschuldigde vennootschapsbelasting. Doordat bij een tax shelter investering een deel van de winst vrijgesteld kan worden, dalen de verschuldigde belastingen, waardoor de investering een valabel alternatief kan vormen voor het uitvoeren van een gedeelte van de voorafbetalingen.

Voorafbetalingen dienen doorheen het jaar te worden uitgevoerd. Hoe later u de voorafbetaling uitvoert, hoe lager de bonificatie, wat dus kan leiden tot een belastingverhoging.

Een tax shelter investering kan echter tot op het einde van het inkomstenjaar van de vennootschap worden afgesloten (doch u houdt best rekening met enige contractuele doorlooptijd). Dit kan in het voordeel van de vennootschap aangewend worden: 

-    Anticipeert u op een tax shelter investering, dan kan u een cash flow voordeel doen door minder vooraf te betalen in het boekjaar en een tax shelter af te sluiten en te betalen op het einde van het boekjaar. 

-    Constateert u voor het einde van het boekjaar dat u te weinig voorafbetaald heeft, dan kan de tax shelter een oplossing bieden om een vermeerdering te reduceren of vermijden.

 

Tax shelter gaming

Sinds 1 januari 2023 is het mogelijk om te investeren in een tax shelter gericht op gaming. De investering gebeurt in een vennootschap waarbij de ontwikkeling en productie van videospellen de kernactiviteit uitmaakt, i.e. deze activiteiten dienen minstens 50% van de totale opbrengsten uit te maken. 

Net als bij de tax shelter inzake audiovisuele werken en podiumkunsten wenst men het investeringsklimaat in België te verbeteren. Bij gaming wordt deze investeringsperimeter echter uitgebreid naar de Europees Economisch Ruimte. Daarnaast dient de productie een culturele test te doorstaan. 

Voldoet het productiebedrijf aan de voorwaarden en levert zij tijdig haar werk op dan verkrijgt zij een fiscaal attest dat ook hier essentieel is voor de investerende vennootschap om een definitieve belastingvrijstelling te bekomen.

De overige voorwaarden zijn identiek aan deze voor audiovisuele werken en podiumkunsten. Zo wordt de tax shelter gaming meegeteld voor de maximale investering per belastbare tijdperk, zijn dezelfde rendementen van toepassing, dient een fiscaal attest binnen dezelfde termijn te worden bekomen en kan u met deze tax shelter ook uw voorafbetalingen optimaliseren. 

Omdat productiebedrijven voor dit nieuwe product nog geen track-record kunnen voorleggen wordt aangeraden om extra aandacht te besteden aan de financiële screening van de productievennootschap, de aangeboden verzekering en de contractuele garanties. 


 

Voor meer info, neem contact op met een van onze tax adviseurs.

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer