02 juni 2020

De nieuwe transfer pricing circulaire: waar rekening mee houden?

De nieuwe transfer pricing circulaire verscheen op 25 februari 2020 en heeft tot doel een overzicht te geven van de OESO-transfer pricing-beginselen (2017 transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, zoals gewijzigd door BEPS-acties 8-10) alsook de voorkeuren van de administratie aan het licht te brengen.

Het merendeel van de in de circulaire opgenomen bepalingen zijn volledig afgestemd op de OESO-transfer pricing-beginselen. Deze bepalingen zijn aldus van toepassing op transacties tussen verbonden ondernemingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2018.

Enkele nieuwe bepalingen zijn pas in werking getreden vanaf 1 januari 2020. Het betreft:

 

Vergelijkbaarheidsonderzoek

De administratie is van mening dat bij een analyse van de vergelijkingspunten rekening moet worden gehouden met minstens 3 jaar financiële gegevens. Echter, gezien het feit dat het arm’s length karakter van een transactie op jaarbasis dient te worden beoordeeld, moeten de financiële gegevens van de te testen partij op jaarbasis beoordeeld worden.

 

Verlieslatende ondernemingen

Bij een analyse van de vergelijkingspunten voor ondernemingen met een beperkte risico aanvaardt de administratie geen ondernemingen binnen de range die al 2 of meer jaren verlieslatend zijn.

 

Startende ondernemingen

Behalve indien de te testen partij een startende onderneming is, worden startende ondernemingen niet meegenomen in de set van vergelijkingspunten gezien hun financiën mogelijk verstoord zijn door specifieke omstandigheden die samenhangen met het start van het bedrijf. De administratie is van mening dat ondernemingen welke minder dan vier jaar geleden werden opgericht niet in aanmerking moeten worden genomen.

 

Periodiciteit

Teneinde de vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren, dient de voorafgaande uitvoering van het vergelijkbaarheidsonderzoek best zo goed mogelijk aan te sluiten bij het tijdstip waarin de transactie plaatsvindt. Een jaarlijkse update van de resultaten wordt dus aanbevolen. De administratie is ook van mening dat de TP-studie om de drie jaar moet worden vernieuwd, tenzij de feiten en omstandigheden een eerdere vernieuwing vereisen.

 

Range

Een correctie is nodig indien het resultaat van de te testen partij zich buiten de range (zijnde de volledige range in geval comparables van hoge kwaliteit of de interkwartiel range in de andere gevallen) bevindt en de belastingplichtige deze afwijking niet kan rechtvaardigen. Deze correctie dient te gebeuren naar een punt binnen de range (zijnde de volledige range in geval van hoge kwaliteit vergelijkingspunten of de interkwartiel range in de andere gevallen) dat zo goed mogelijk aansluit bij de feiten en omstandigheden van de te testen transactie. Is een dergelijk specifiek punt niet te verantwoorden, dan geeft de administratie de voorkeur aan een aanpassing naar de mediaan.

 

De voorafgaande beslissingen die voor 25 februari 2020 werden verstrekt, blijven gelden.

waardering_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De nieuwe woonfiscaliteit: de fiscus licht een tipje van de sluier op in zijn nieuwe circulaire
23 maart 2015

De nieuwe woonfiscaliteit: de fiscus licht een tipje van de sluier op in zijn nieuwe circulaire

In een recent gepubliceerde circulaire worden de wijzigingen aan de woningfiscaliteit verder toegelicht. Zonder in detail stil te staan bij de ...

Lees meer
Transfer pricing in corona tijden: bereid je nu reeds voor op transfer pricing audits
Optimaal beheer
13 mei 2020

Transfer pricing in corona tijden: bereid je nu reeds voor op transfer pricing audits

De COVID-19-crisis die momenteel doorheen de wereld woedt, heeft een belangrijke impact op het bedrijfsleven. Grondstoffen- of goederenaanvoer stokte ...

Lees meer