12 december 2022

Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!

Het jaareinde van 2022 komt er snel aan. Het ideale tijdstip om stil te staan bij de fiscale voordelen die op 31 december 2022 komen te vervallen en enkele fiscale aandachtspunten bij de eindejaarsplanning in kaart te brengen.

1. Investeringsaftrek van 25%

De tijdelijke verhoging van de gewone eenmalige investeringsaftrek naar 25% - die ingevoerd werd naar aanleiding van de COVID-crisis - loopt op 31 december 2022 ten einde. Vanaf 1 januari 2023 zakt het basispercentage dus terug naar 8%.

Wie alsnog wil genieten van het verhoogde tarief van 25%, kan nog investeren voor 31 december 2022. De investeringsaftrek is van toepassing op de vaste activa die tijdens het boekjaar zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. Concreet is dit het geval wanneer de investering:

  • Ofwel tijdens het boekjaar werkelijk in het bezit van de onderneming is gekomen;
  • Ofwel wanneer de onderneming tijdens het boekjaar juridisch eigenaar is geworden omdat het gaat om een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al is de investering nog niet geleverd en/of betaald.

Uit bovenstaande volgt dat wanneer één van deze twee gevallen zich heeft voorgedaan vóór 01/01/2023 de investeringsaftrek van 25% toegepast mag worden. Je kan dit aantonen aan de hand van een leveringsbon of een overeenkomst waaruit de eigendomsoverdracht blijkt. Een factuur op zich is dus niet noodzakelijk om de investeringsaftrek te kunnen toepassen. 

2. Autofiscaliteit

Hybride wagens

Hybride wagens en gewone wagens die worden aangekocht, geleased of gehuurd voor 1 juli 2023 blijven gedurende hun volledige gebruiksduur onderworpen aan de huidige aftrekregels.

Voor wie een hybride wagen wenst aan te kopen, kan het echter toch interessant zijn om deze nog aan te kopen vóór 31 december 2022. Voor hybride wagens die erna worden aangekocht, zal de fiscale aftrek van de brandstofkosten immers beperkt worden tot maximaal 50%.

Hierbij is de datum van bestelling of die van de ondertekening van het leasecontract doorslaggevend om te bepalen welke fiscale regels er zullen gelden. 

Laadpaal

Ondernemingen die investeren in publiek toegankelijke laadstations kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek ten belope van 200%. Initieel was er voorzien dat deze verhoogde kostenaftrek slechts toepasbaar zou zijn voor investeringen gedaan vóór 31 december 2022, maar dit werd intussen verlengd tot 31 maart 2023. Voor investeringen gedaan tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024 zal de kostenaftrek 150% bedragen.

In tegenstelling tot de wagens, is bij de verhoogde kostenaftrek voor laadpalen de datum waarop de laadpaal ook effectief operationeel en publiek toegankelijk is, bepalend en niet de datum van de bestelbon.

3. VVPRbis: Einde regularisatieperiode

Ten gevolge van de afschaffing van het kapitaal door het WVV, worden vennootschappen zonder minimumkapitaal niet meer uitgesloten van het VVPRbis-regime.

Sedert 1 januari 2022 is het echter wettelijk vereist dat de volledige volstorting moet slaan op alle sommen die bij uitgifte van de aandelen onderschreven werden. Bijgevolg kunnen vennootschappen die tussen 1 mei 2019 en de bekendmaking van de nieuwe wetgeving overgingen tot een vrijstelling van de initiële volstortingsplicht, niet genieten van het VVPRbis-regime.

Voor deze vennootschappen werd wel voorzien in een regularisatieperiode. Zij zullen alsnog het VVPRbis-regime kunnen toepassen, mits het doorvoeren van een kapitaalsverhoging tot het initiële niveau vóór 31/12/2022, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Verstrenging korf

In de vennootschapsbelasting wordt de aanwending van bepaalde aftrekposten (overgedragen DBI-aftrek, overgedragen fiscale verliezen …) beperkt tot een bedrag van 1 miljoen euro, vermeerderd met 70% van de resterende winst boven 1 miljoen euro (de fiscale korf). Vanaf 1 januari 2023 zal deze begrenzing 1 miljoen euro vermeerderd met 40% van de resterende winst bedragen.

Bijgevolg zal slechts 40% boven de 1 miljoen euro geneutraliseerd kunnen worden door bepaalde aftrekken, in plaats van de huidige 70%. Ten gevolge van deze verstrenging kan het dus aangewezen zijn om voor het einde van 2022 zoveel mogelijk aftrekken te benutten en/of de opbouw van deze aftrekken in de mate van het mogelijke te beperken. Indien de aftrekken worden overgedragen naar 2023 zullen deze namelijk onder een verstrengde toepassing vallen.

 

Heb je hier nog bijkomende vragen over of wil je graag meer info? Aarzel niet onze fiscale experts te contacteren.

Taxtips2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer