09 december 2016

Fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2017

Begroting 2017

Er is reeds een akkoord bereikt over een begrotingsinspanning van 3 miljard euro via besparingen op de uitgaven zonder extra lasten ten koste van de werknemer en de consument. Intussen is er een ontwerp van programmawet dat door de Ministerraad recent is goedgekeurd omtrent deze inspanningen. U zal merken dat er voorlopig geen structurele aanpassingen zullen gebeuren aan de vennootschapsbelasting.  

Fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2017

We zetten even de belangrijkste fiscale maatregelen op een rijtje die in werking zouden treden vanaf 1 januari 2017: 

De verhoging van het standaardtarief van de roerende voorheffing van 27% naar 30%.

Aan de gekende uitzonderingen, meer bepaald spaarboekjes, VVPRbis, … wordt niet gewijzigd.  Wanneer dividenden worden uitgekeerd uit de liquidatiereserve binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de overboeking naar de reserve is gebeurd, stijgt het percentage naar 20%.  

Deze tariefverhoging geldt echter niet ten aanzien van voorheen aangelegde liquidatiereserves, d.w.z. reserves aangelegd voor aanslagjaar 2018. Wanneer u nog een dividend wenst uit te keren, bespaart u nog 3 % roerende voorheffing indien u dit vóór 31 december 2016 doet. 

Inbreng van aandelen

Bij een inbreng van aandelen binnen het normale beheer van het privévermogen, zal het gestorte kapitaal enkel gevormd worden door de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen. De rest van het kapitaal ingevolge de inbreng zal gevormd worden door belaste reserves.

Dit betekent dat de fiscale "step up" aan banden zal gelegd worden. Dit zal gevolgen hebben op het vlak van roerende voorheffing. Bij een kapitaalvermindering aangerekend op het gestorte kapitaal, is er geen taxatie. Wanneer de belaste reserves in het kapitaal verminderd worden, is er roerende voorheffing verschuldigd van 30% (tarief geldig vanaf 1 januari 2017). 

Een belasting op tankkaarten in hoofde van de werkgevers 

Wanneer een vennootschap een bedrijfswagen gratis ter beschikking stelt, dan dient zij 17% van het voordeel in natura - ten laste van de genieter - toe te voegen aan haar verworpen uitgaven. Wanneer tevens de brandstofkosten ten laste genomen worden door de werkgever, dan wordt het percentage van 17% vervangen door 40%.  

Afschaffing van de speculatiebelasting 

Deze belasting van 33% die in voege kwam sinds 1 januari 2016, taxeert speculatieve meerwaarden die natuurlijke personen verwerven buiten hun beroepswerkzaamheid bij de snelle overdracht van beursgenoteerde financiële instrumenten gebaseerd op aandelen.  

Verdubbeling van de plafonds van de beurstaks en uitbreiding naar buitenlandse platformen. 

Ondanks aankondigingen van de regering over hervormingen van de vennootschapsbelasting, blijft dé grote hervorming van de vennootschapsbelasting nog steeds uit. We volgen toekomstige wijzigingen op de voet en houden u daarvan op de hoogte.  

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?
Optimaal beheer Tax
31 januari 2023

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?

Het fiscale gunstregime inzake auteursrechten vormt tot op heden een zeer populaire alternatieve verloningstechniek, maar het stelsel staat onder ...

Lees meer
Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023
Optimaal beheer Tax
16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de ...

Lees meer
Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!
Optimaal beheer Tax
12 december 2022

Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!

Het jaareinde van 2022 komt er snel aan. Het ideale tijdstip om stil te staan bij de fiscale voordelen die op 31 december 2022 komen te vervallen en ...

Lees meer