16 november 2020

De “Wederopbouwreserve” goedgekeurd!

Zoals reeds vermeld in onze eerdere berichtgeving, werd in het zog van de carry-back van verliezen eveneens de "wederopbouwreserve” aangekondigd. Het wetsvoorstel is echter nu pas definitief goedgekeurd in het Parlement. Vennootschappen krijgen de mogelijkheid om gedurende de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een fiscaal vrijgestelde “wederopbouwreserve” aan te leggen. De aanleg moet vennootschappen toelaten om op een fiscaal gunstige manier hun solvabiliteitspositie te herstellen.

Deze maatregel biedt ondernemingen de mogelijkheid om ten belope van hun belastbare winst verbonden aan de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een fiscaal vrijgestelde reserve aan te leggen. Deze reserve is beperkt tot het bedrijfsverlies dat geleden werd door de coronacrisis en kan nooit meer bedragen dan 20 miljoen euro.

Maximaal bedrag wederopbouwreserve

De totale “wederopbouwreserve” is beperkt tot het bedrag van het bedrijfsverlies op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020 en kan nooit meer bedragen dan 20 miljoen euro. Ieder in aanmerking komend aanslagjaar kan er maximaal een “wederopbouwreserve” worden aangelegd voor een bedrag ten belope van de belastbare winst van het betreffend aanslagjaar.


De vennootschappen die hun boekjaar hebben afgesloten tijdens de periode van 1 januari 2020 tot 31 juli 2020, mogen ervoor kiezen dat het maximale bedrag van de vrijstelling beperkt wordt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar dat afsluit in 2021, waarbij eveneens de maximumgrens van 20 miljoen EUR dient gerespecteerd te worden.

Voorwaarden

  1. De “Wederopbouwreserve” dient op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt te worden (dit is de zogenaamde ‘onaantastbaarheidsvoorwaarde’);
  2. De volgende vennootschappen worden expliciet uitgesloten van deze gunstmaatregel:

    a. Vennootschappen, die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting verbonden aan het aanslagjaar waarin de “wederopbouwreserve” wordt aangelegd, dividenden hebben uitgekeerd (incl. uitkering van liquidatiereserves), eigen aandelen hebben ingekocht, een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of enige andere verdeling van het eigen vermogen hebben verricht;

    b. Vennootschappen die kunnen genieten van een bijzonder fiscaal regime (vb. beleggingsvennootschappen);

    c. Vennootschappen die vanaf 12 maart 2020 tot de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de “wederopbouwreserve” wordt genoten, een deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs of die in de vermelde periode betalingen van minstens 100.000 EUR (totaliteit) verrichten aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de betalingen dienen verricht te zijn zonder rechtmatige financiële of economische behoeften;

    d. de vennootschappen die op 18 maart 2020 konden worden aangemerkt als een “onderneming in moeilijkheden”.

Gevolgen bij vermindering van het eigen vermogen en geen behoud van voldoende tewerkstelling

De regelgeving voorziet eveneens in een sanctie wanneer de betrokken vennootschap een inkoop eigen aandelen verricht, dividenden uitkeert, een kapitaalvermindering doorvoert of haar tewerkstelling onvoldoende behoudt.

De bedragen die aangelegd werden als “Wederopbouwreserve” worden geheel of gedeeltelijk aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk ten belope van de volgende bedragen:


1. Inkoop eigen aandelen: ten belope van de waarde van die inkoop;

2. Dividenduitkering: ten belope van het bedrag van het dividend;

3. Een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen: ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering of verdeling;

4. Onvoldoende behoud van tewerkstelling (in haar resultatenrekening onder de “Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen” een bedrag opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag van diezelfde personeelskosten van het boekjaar dat is geëindigd in 2019): ten belope van het verschil tussen:

a. enerzijds het bedrag van deze drempel van 85%, en;
b. anderzijds het bovengenoemde bedrag van de personeelskosten dat respectievelijk onder de drempel van 85% ligt.

Wanneer de personeelskosten in latere jaren nog verder zouden dalen, dan wordt de “wederopbouwreserve” verder belastbaar ten belope van de verdere daling van deze personeelskosten.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze adviseurs Tax of via corona@vgd.eu.

 

VGD_GENT-Van_Puyvelde_Arno_squareArno Van Puyvelde

M: arno.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

VGD_GENT-De_Schepper_Katrien v2_sqKatrien De Schepper

M: Katrien.de.schepper@vgd.eu 

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer