24 januari 2017

De kostendelende vereniging: acties die u best onderneemt in januari 2017

De kostendelende vereniging kan worden omschreven als een groepering die door natuurlijke personen of door rechtspersonen wordt opgericht met het oog op rationalisering en vermindering van de  beheers- en exploitatiekosten.

Denk hierbij aan groeperingen of associaties van dokters, oogartsen, tandartsen, logopedisten, scholen, enz. Voortaan wordt de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (nieuw artikel 44, §2bis Btw-Wetboek) afhankelijk gesteld van inhoudelijke voorwaarden en vormvoorwaarden. 

Vrijstellingsvoorwaarden

De vrijstelling voor zelfstandige groeperingen is alleen van toepassing indien voldaan is aan alle vrijstellingsvoorwaarden van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek. Indien hieraan voldaan is, MOET de vrijstelling worden toegepast (geen optioneel stelsel).

De levering van goederen en de diensten verricht voor derden en/of voor de leden, waarbij niet is voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden, zullen volgens de normale btw-regels aan btw worden onderworpen Zo dienen aan volgende voorwaarden te worden voldaan: 

  • De groepering moet een vereniging (met of zonder rechtspersoonlijkheid) zijn die onder een eigen benaming als afzonderlijke vereniging of groepering tegenover haar leden en tegenover derden optreedt.  
  • De leden dienen op een geregelde en overwegende wijze een activiteit uit te oefenen, die op grond van artikel 44 wordt vrijgesteld van btw of waarvoor zij niet worden aangemerkt als belastingplichtige.  
  • Enkel de diensten, die de groepering voor haar leden verricht, kunnen van btw worden vrijgesteld, op voorwaarde dat deze diensten direct nodig zijn voor de vrijgestelde activiteit van de leden of voor de activiteit waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn.  
  • Indien de groepering ook handelingen verricht aan niet-leden, moeten de handelingen verricht aan haar leden een overwegend deel van de activiteit van de groepering vertegenwoordigen. 
  • De aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven;
  • De toepassing van de vrijstelling mag niet leiden tot concurrentieverstoring.
  • Het personeel dient rechtstreeks aangeworven te zijn door de groepering en op haar loonlijst te staan. Wanneer de groepering geen personeel mag aanwerven (vb. groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid), dienen de handelingen die de groepering verricht ten behoeve van haar leden te worden verricht door gemeenschappelijk personeel wiens gemeenschappelijke inzet duidelijk moet blijken uit de samenwerkingsovereenkomst die door alle leden is ondertekend.

Vormvoorwaarden : meldingsplicht en overmaking informatie Naast een meldingsplicht (bij oprichting, bij toetreding of uittreding van een lid, bij wijziging van de activiteit en bij de stopzetting van de activiteit van de groepering of van één van haar leden), dient de groepering aan het btw-controlekantoor waaronder ze ressorteert ook de lijst van al haar leden mee te delen, alsook de aard van hun activiteiten. 

Concreet: wat dient u te doen?

De zelfstandige groeperingen die reeds actief waren vóór 1 juli 2016 moeten nagaan of ze voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 44, §2bis WBTW of niet. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zelfstandige groeperingen de bovenvermelde bepalingen hoe dan ook strikt naleven. 

Tegen 31 januari 2017

De zelfstandige groeperingen dienen binnen de maand na aanvang van hun activiteiten bij hun btw-controlekantoor: 

  • Een aangifte van aanvang activiteit in te dienen;
  • Een lijst voor te leggen met vermelding van hun leden en hun activiteiten.

De administratie aanvaardt dat deze meldingen voor bestaande kostendelende verenigingen uiterlijk op 31 januari 2017 worden ingediend.   

Tegen 20 januari 2017

Aangezien kostendelende verenigingen onder de nieuwe regeling ook belaste activiteiten kunnen verrichten, kunnen ze bijgevolg ook een gedeeltelijk recht op aftrek hebben. Indien de kostendelende vereniging nog historische btw in aftrek kan brengen (op investeringen waarvan de herzieningstermijn nog niet verstreken is of op andere goederen en diensten dan bedrijfsmiddelen die nog niet werden gebruikt of verbruikt op 1 juli 2016

EN die bestemd zijn voor de belaste activiteit van de groepering), dient dit te gebeuren in de btw-aangifte van december of vierde kwartaal 2016, in te dienen tegen 20 januari 2017, voor wat betreft het historisch recht op aftrek ontstaan in 2013. 

Wat indien u niet voldoet aan de voorwaarden? vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Zelfstandige groeperingen die niet langer voldoen aan de gestelde voorwaarden en/of ook belaste handelingen verrichten, kunnen, indien voldaan is aan de vereiste voorwaarden, de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen genieten.  

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer