06 mei 2022

De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk

Belgische particuliere beleggers die dividenden uit het buitenland ontvangen, zien hun rendement deels verloren gaan door dubbele belasting. Sommige dubbelbelastingverdragen voorzien echter in de mogelijkheid om deze dubbele belasting te temperen. Zo ook het verdrag tussen België en Frankrijk.

Op 9 november 2021 werd er echter een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend tussen beide landen, wat onder meer een invloed zal hebben op de belastingheffing op Franse dividenden.

Het FBB in het huidige dubbelbelastingverdrag

Het huidige Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag voorziet de mogelijkheid tot het verminderen van de dubbele belasting, door middel van de verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB).

De Belgische belastingadministratie heeft altijd weigerachtig gestaan om dit toe te passen voor particuliere beleggers, omdat dit niet wordt voorzien in de nationale wetgeving. Na jaren van discussie heeft de administratie zich hier in 2021, naar aanleiding van enkele uitspraken van het Hof van Cassatie, uiteindelijk bij neergelegd.

Bijgevolg zagen de beleggers, door de toepassing van het FBB, de globale fiscale druk op hun Franse dividenden afnemen van 38,96% tot maar liefst 25,88%. Wat zelfs minder is dan de 30% bij een Belgisch dividend.

 

Belgisch dividend

Frans dividend zonder verrekening

Frans dividend met verrekening

Bruto dividend

€ 100 € 100 € 100

Franse bronheffing (12,8%*)

- - € 12,80 - € 12,80

Netto dividend aan grens

- € 87,20 € 87,20

Belgische RV (30%)

- € 30 - € 26,16 - € 13,08(**)

Netto dividend

€ 70 € 61,04 € 74,12

 

(*) Het tarief is 12,8% sinds 2018 indien in Frankrijk een woonplaatsverklaring werd voorgelegd
(**) (30% - verrekening FBB van 15%) x € 87,20 = € 13,08

 

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag

Het nieuwe Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag maakt echter nu al een eind aan deze verrekening, aangezien de bepaling van het FBB hier niet meer in werd opgenomen.

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag bepaalt wel dat de Franse bronbelasting niet meer mag bedragen dan 12,8%, in tegenstelling tot de 15% die in het huidige verdrag wordt vermeld. Het tarief van 12,8% is echter al sinds 2018 van toepassing op dividenden die worden uitgekeerd aan natuurlijke personen met een woonplaats buiten Frankrijk.

Naar aanleiding van dit nieuwe verdrag zullen de Belgische particuliere beleggers de belastingdruk op hun Franse dividenden dus opnieuw zien toenemen tot 38,96%.

Wanneer treedt dit nieuwe verdrag in werking?

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag zal vermoedelijk in 2023 in werking treden, en bijgevolg van toepassing zijn op inkomsten die betrekking hebben op belastbare tijdperken die aanvangen op 1 januari 2023.

Tot dan blijven de regels van het huidige verdrag gelden, waardoor het momenteel nog mogelijk is om de verrekening van het FBB toe te passen.

Wat moet je als belastingplichtige doen om nu nog te genieten van de terugbetaling van het FBB?

1. Voor dividenden ontvangen in 2021 kan je dit aanvragen in je aangifte

Dividenden ontvangen in het buitenland:
Indien er geen Belgische tussenpersoon is tussengekomen bij de inning van deze Franse dividenden werd er in principe geen Belgische roerende voorheffing ingehouden. Deze Franse dividenden (netto aan de grens) dienen verplicht aangegeven te worden in je aangifte personenbelasting (aanslagjaar 2022) in Vak VII van de roerende inkomsten (code 1444/2444).


Dividenden ontvangen in België:
Indien er wel tussenkomst is geweest van een Belgische tussenpersoon dien je deze Franse dividenden (netto aan de grens) facultatief aan te geven in de aangifte personenbelasting in het Vak VII van de roerende inkomsten (code 1160/2160).
In beide gevallen zal je de verrekening FBB moeten aanvragen in de rubriek F van vak VII.

Hou er echter rekening mee dat je geen verrekening FBB zal krijgen op het deel van het dividend waarvoor je toepassing maakt van de vrijstellingskorf van 800 euro voor dividenden van individuele aandelen.

2. Kan je nog aanspraak maken op verrekening FBB voor het verleden?

Het is mogelijk om verrekening FBB te vragen voor het verleden. Er dient echter een onderscheid te worden gemaakt tussen dividenden die werden opgenomen in de aangifte personenbelasting en dividenden die niet facultatief werden opgenomen.

Opgenomen in de aangifte:
Indien de dividenden in de aangifte personenbelasting werden opgenomen (verplicht bij buitenlandse dividenden of facultatief bij dividenden via Belgische tussenpersoon), is het n.a.v. een ministerieel antwoord mogelijk om een bezwaar in te dienen binnen 6 maanden en 3 werkdagen na verzending van de aanslag.
Indien de termijn verstreken is, kan er nog een verzoek tot ambtshalve ontheffing worden ingediend binnen vijf jaar op basis van diverse gronden. In deze situatie zouden de inkomsten vermeld in de aangifte m.b.t. de inkomsten van 2017 in principe wel nog het voorwerp kunnen uitmaken van een verzoek tot ontheffing in 2022. Het is echter nog onzeker of de belastingadministratie dit verzoek zal aanvaarden.

Niet opgenomen in de aangifte:
Echter niet alle dividenden werden opgenomen in de aangifte personenbelasting. Dit is niet verplicht wanneer de roerende voorheffing reeds werd ingehouden door een Belgische tussenpersoon. Roerende voorheffing die werd ingehouden onder het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing komt normaal niet in aanmerking voor een terugbetaling.

Het Hof van Beroep (Gent 15/12/2020) besliste evenwel dat in deze situatie ook teruggave van het FBB mogelijk is. Er kan dus nog een vraag tot terugbetaling ingediend worden binnen een termijn van vijf jaar die loopt vanaf 1 januari van het lopende jaar gedurende hetwelk de voorheffing werd ingehouden. Met andere woorden, in 2022 kunnen de inkomsten van januari 2018 nog het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot terugbetaling. Ook hier is het niet zeker of de belastingadministratie het verzoek zal aanvaarden.

Wat met andere buitenlandse dividenden?

De dubbelbelastingverdragen die België heeft afgesloten met bijvoorbeeld Finland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, de Ivoorkust, Noorwegen bevatten een gelijkaardige bepaling FBB zoals het huidige verdrag met Frankrijk. Logischerwijze zou er dan ook voor dividenden afkomstig van deze landen een verrekening FBB moeten toegestaan worden. Hierover heeft de Belgische belastingadministratie wel nog geen standpunt ingenomen.

Meer weten? Contacteer gerust een van onze Tax Advisors!

dubbelverdragen

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer