24 november 2022

De fiscale hervorming – een stand van zaken na het begrotingsakkoord

Naar aanleiding van het akkoord rond de meerjarenbegroting 2023-2024 heeft de regering enkele fiscale maatregelen aangekondigd. Onderstaande maatregelen werden intussen opgenomen in een voorontwerp van wet en goedgekeurd door de Ministerraad. Een kort overzicht.

A. Fiscale maatregelen in de personenbelasting 

 • De uitgaven van kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor niet-eigen woningen (tweede, derde of … verblijven) afgesloten vanaf 1 januari 2024, zullen niet langer recht geven op een belastingvermindering. Dit geldt eveneens voor premies van levensverzekeringen gelinkt aan dergelijke leningen.

Leningen afgesloten voor 2024 zullen hun belastingsvoordeel kunnen behouden. Herfinancieringsleningen na 31 december 2023 afgesloten, zullen eveneens nog steeds recht geven op een fiscaal voordeel.

 • De gunstige fiscale behandeling van auteursrechten zal worden ingeperkt. In de eerste plaats wil de wetgever het toepassingsgebied van de regeling terugbrengen naar de oorspronkelijke gedachte (enkel voor kunstenaars en schrijvers – dus uitsluiting van onder andere IT’ers, marketeers, architecten, …), maar op basis van de huidige formulering bestaat er onzekerheid of deze doelstelling effectief bereikt zal worden. Hier blijft dus onzekerheid over bestaan, al is de verwachting wel dat de fiscus de wet restrictief zal interpreteren – dit in lijn met de bedoeling van de wetgever.

Daarnaast zal de verhouding tussen de vergoeding inzake auteursrechten (roerend inkomen) enerzijds en de vergoeding die gepaard gaat met het leveren van prestaties (beroepsinkomen) anderzijds, wettelijk verankerd worden. Deze verhouding zal stelselmatig verstrengen naar respectievelijk 50/50 (aanslagjaar 2024), 60/40 (aanslagjaar 2025) en 70/30 (aanslagjaar 2026). Dit geldt enkel als er effectief prestaties worden geleverd (niet als er zuivere auteursrechten worden overgedragen zonder het leveren van prestaties).

Verder wordt er voorzien in een uitsluiting van het stelsel van de auteursrechten als gedurende de vier voorgaande belastbare tijdperken gemiddeld genomen de jaargrens wordt overschreden (i.e. 64.070 EUR voor aanslagjaar 2023). Deze uitsluiting zou ook gelden voor het gedeelte dat de grens niet overschrijdt.

De inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2023 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024 voor inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2023. Belastingplichtigen die gedurende aanslagjaar 2023 al onder het stelsel van de auteursrechten vielen, maar door de verstrenging van het toepassingsgebied uitgesloten worden van de nieuwe regeling, zullen nog één jaar toepassing kunnen maken van het stelsel. Hierbij rekening houdende met de opgelegde beperking inzake de verhouding en met een halvering van het maximumbedrag en de drempels voor de kostenforfaits.

 • Het gunstig fiscaal en sociaal regime voor flexi-jobs wordt vanaf 1 januari 2023 uitgebreid naar bijkomende sectoren, zoals de sportsector, de exploitatie van bioscoopzalen …

 

B. Fiscale maatregelen in de vennootschapsbelasting 

 • In de vennootschapsbelasting wordt de aanwending van bepaalde aftrekposten (overgedragen DBI-aftrek, overgedragen fiscale verliezen …) beperkt tot een bedrag van 1 miljoen euro vermeerderd met 70% van de resterende winst boven 1 miljoen euro (de fiscale korf). Deze begrenzing wijzigt als volgt:
   
  • 1 miljoen EUR + 70% resterende winst à 1 miljoen EUR + 40% resterende winst;
  • bel. basis van 30% boven 1 miljoen EUR à Min. bel. basis van 60% boven 1 miljoen EUR.

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2023. Het gaat om een tijdelijke maatregel die zal eindigen op het moment dat er op Europees niveau een akkoord komt over een wereldwijde minimumbelasting.

 • Boekjaren afgesloten vanaf 31 december 2023 zullen geen aanleiding meer geven tot het ontstaan van een aftrek voor risicokapitaal.
 • De forfaitaire berekening van de buitenlandse belasting ('FBB') zal vervangen worden door een berekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting, beperkt tot maximaal 15% van de buitenlandse belasting. Op heden zal deze wijziging enkel van belang zijn voor royalty’s (andere dan deze die in aanmerking komen voor de innovatie-aftrek), aangezien bij interesten reeds enkel het werkelijk gedeelte kan verrekend worden.
 • De jaarlijkse vennootschapsbijdrage zal vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex (basis = november 2021). Op basis van een voorlopige raming zou de geïndexeerde basisbijdrage 378 EUR bedragen en de verhoogde bijdrage geïndexeerd 945 EUR (voor vennootschappen met een balanstotaal vanaf 813.000 EUR).

Heb je hier nog bijkomende vragen over of wil je graag meer info? Aarzel niet onze fiscale experts te contacteren.

akkoord2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer