24 december 2015

Cassatierechtspraak over beroepskosten

Het Hof van Cassatie heeft in een reeks arresten geoordeeld dat uit de bewoordingen van artikel 49 WIB 92 niet volgt dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten afhankelijk is van de voorwaarde dat zij inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap, zoals die blijkt uit haar maatschappelijke doel. 

Hiermee komt het Hof terug op haar eerdere rechtspraak waarbij ze uitdrukkelijk stelde dat een kost moest verband houden met de maatschappelijke activiteit om aftrekbaar te zijn en wordt de zogenaamde causaliteitsvereiste (de kost moet betrekking hebben op de maatschappelijke activiteit van de vennootschap om aftrekbaar te zijn) verlaten.  

Dit is dan ook een positieve evolutie. Het gros van de lopende of potentiële geschillen is en was vanwege de fiscus gebaseerd op het hoger vermelde mantra van de “handeling inherent aan het beroep". Vraag is wat de  impact is van de recente arresten van het Hof van Cassatie op de bezoldigingstheorie.

De bezoldigingstheorie stelt dat de kosten waarvoor een voordeel alle aard wordt aangerekend, kwalificeren als bezoldiging, wat een aftrekbare kost vormt. Dit betekent uiteraard niet dat iedere bezoldiging (in natura) aftrekbaar is. In de praktijk zal steeds aangetoond moeten worden dat het totale bezoldigingspakket een vergoeding vormt voor werkelijke prestaties.  

De discussie zal zich dan ook voornamelijk situeren bij een verhoging van het bezoldigingspakket van de bedrijfsleider, bijvoorbeeld door de kosteloze ter beschikking stelling van een onroerend goed. Hier zal de bedrijfsleider dienen aan te tonen dat dit een vergoeding vormt voor werkelijk geleverde prestaties.

Dit kan bijvoorbeeld succesvol aangetoond worden bij een stijging van de omzet. Daarenboven kan ook de verhouding tussen de toegekende bezoldiging en de gerealiseerde omzet van belang zijn. Sommigen stellen dat, niettegenstaande het verbod van een opportuniteitsbeoordeling inzake beroepskosten, er geen beletsel is dat de aftrek van kosten wordt beperkt wanneer niet is aangetoond dat ze evenredig zijn met de werkelijk geleverde prestaties.

Het lijdt dan ook geen twijfel dat de zoektocht naar een evenwicht tussen de aftrek van de gemaakte kosten en de prestaties die door de bedrijfsleider van de betrokken vennootschap daadwerkelijk zijn gepresteerd, aanleiding zal geven tot discussies. Afleiden uit de nieuwe cassatierechtspraak dat elke kost die een vennootschap in se een aftrekbare beroepskost is, is dan ook te kort door de bocht.  

Toch heeft de minister van Financiën in zijn fraudeplan een aanpassing van de wetgeving inzake beroepskosten als maatregel opgenomen. De vrees bestaat blijkbaar dat er, naar aanleiding van de recente cassatierechtspraak, massaal tweede verblijven zullen aangehouden worden via vennootschappen. Verwacht wordt dat de voorwaarden van aftrekbaarheid van kosten opgenomen in artikel 49 WIB92 aangepast zullen worden. Indien er hieromtrent verdere details beschikbaar zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.   

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel III)
Optimaal beheer HR Legal
28 september 2022

De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel III)

Wat is de impact van de arbeidsdeal op het arbeidsrecht en op jouw HR-beleid? In het derde deel uit hun 4-delige blogreeks over dit topic bespreken ...

Lees meer
Btw-wijzigingen 2022 - Zie je het bos nog door de bomen?
Optimaal beheer
16 september 2022

Btw-wijzigingen 2022 - Zie je het bos nog door de bomen?

2022 is al een turbulent jaar geweest, ook op het vlak van btw. Nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, andere werden dan weer verlengd en sommige ...

Lees meer
De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel II)
Optimaal beheer HR Legal
15 september 2022

De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel II)

De arbeidsdeal is een op til zijnde wetswijziging die het federaal parlement enkel nog definitief moet goedkeuren. Wat is de impact ervan op het ...

Lees meer