03 juli 2020

10 vragen waarmee jouw medewerkers worstelen tijdens Covid-19 beantwoord

De versoepelde regels voor tijdelijke werkloosheid werden inmiddels verlengd tot 31 augustus 2020. Wekelijks worden er nieuwe maatregelen besproken en goedgekeurd door de overheid om bedrijven én medewerkers blijvend te steunen in deze woelige periode. In de vorige VGD nieuwsbrief werden de financiële maatregelen reeds opgelijst en onder de loep genomen, in dit artikel focussen we op de sociale maatregelen.

Als leidinggevende of HR-verantwoordelijke krijg je meerdere vragen van jouw medewerkers omtrent Covid-19: “Zal ik mijn vakantiegeld ontvangen in 2021?”, “Waarom ontving ik voor mei een hoger bedrag aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?”, “Ik ben tijdelijk werkloos en zal weldra bevallen, wat moet ik nu doen?”, “Ik ben een alleenstaande ouder, heb ik recht op corona-ouderschapsverlof?”,…

Hieronder vind je een actueel antwoord op enkele frequent gestelde vragen van medewerkers.


1) Wat met corona-ouderschapsverlof?

Vele medewerkers tonen interesse in het Corona-ouderschapsverlof. Lees hier meer over Corona-ouderschapsverlof.
Het kernkabinet bereikte recent een akkoord om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tem 30 september 2020.

Vanaf 1 juli wordt daar bovenop een verhoogde uitkering van 50% toegekend voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt geplafonneerd waardoor de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon. Bovendien kan deze groep medewerkers naast een 1/5e en 1/2e corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen.

 

2) Wat met tijdelijke werkloosheid en zwangerschap?

Goed nieuws voor zwangere medewerkers die tijdelijk werkloos zijn omwille van Covid-19: de dagen tijdelijke werkloosheid in het prenataal verlof tellen nu als gewerkte dagen. Zo kan je ze toch verschuiven naar de periode na de bevalling.

Een zwangere medewerker heeft in principe recht op 15 weken moederschapsrust, waarvan 6 weken prenataal verlof en 9 weken postnataal verlof. De mogelijkheid bestaat echter om 5 weken van het prenataal verlof te verschuiven naar na de bevalling, zodat je 14 weken postnataal verlof kan opnemen. De medewerker moest volgens de oude regelgeving gedurende deze 5 weken gewerkt hebben als voorwaarde om deze weken te kunnen overzetten. De laatste week voor de bevalling kan men in geen geval verschuiven naar postnataal verlof.

Ben je tijdelijk werkloos in de periode voor jouw bevalling? Dan werd deze periode tot recent niet beschouwd als gewerkt, waardoor men deze inactiviteitsdagen niet kon overdragen naar het postnataal verlof.
Deze regelgeving werd in het verleden reeds meermaals bediscussieerd en leidde tot veel vragen bij zwangere medewerkers. Gezien het actueel belang en het grote aantal tijdelijke werkloosheidsaanvragen werd de wetgeving gewijzigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2020. De wettelijke wijzigingen kunnen retroactief worden toegepast vanaf 1 maart 2020.

Inactiviteitsdagen zoals ziekte, een ongeval, tijdelijke werkloosheid overmacht of economische redenen en werkverwijdering tijdens de prenatale periode zullen voortaan worden gelijkgesteld aan gewerkte dagen. De medewerker in tijdelijke werkloosheid omwille van Covid-19 zal dus de 5 weken prenataal verlof alsnog kunnen overdragen naar het postnataal verlof.


3) Hoe zit het met de opbouw van jaarlijkse vakantie tijdens tijdelijke werkloosheid?

Vakantierechten voor 2021 worden toegekend op basis van prestaties in 2020. Medewerkers in tijdelijke werkloosheid stelden afgelopen maanden de vraag of ze in 2021 vakantiedagen en vakantiegeld zouden verliezen.

Sinds 4 juni werd een het Koninklijk besluit neergelegd waarin officieel een uitzondering gemaakt wordt omwille van Covid-19. Medewerkers in tijdelijke werkloosheid omwille van Covid-19 gedurende de periode van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020, zullen géén vakantierechten verliezen in 2021.

Vanaf 1 juli 2020 is deze maatregel niet meer van toepassing. Dit betekent dat de dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli niet meer gelijkgesteld worden aan gewerkte dagen bij de berekening van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen in 2021. Mogelijks wordt deze maatregel alsnog verlengd, maar hierover bestaat momenteel nog geen zekerheid.

 

4) Wanneer de wettelijke vakantie in 2020 opnemen?

Heel wat medewerkers annuleerden hun geplande vakantie. Maar hoe zullen de opgestapelde vakantiedagen ingepland worden en mag een medewerker het wettelijk verlof overzetten naar volgend jaar?

Als bediende dien je het wettelijk verlof op te nemen gedurende het vakantiejaar. Een werkgever moet een tijdige opname van vakantie ook actief aansporen. Momenteel werd er nog géén uitzonderlijke mogelijkheid uitgewerkt door de overheid om wettelijk verlof over te dragen naar volgend jaar. Niet opgenomen vakantiedagen mogen ook niet uitbetaald worden.

Het is daarom sterk aan te raden om verlof tijdig in overleg met de medewerker in te plannen.


5) Hoe zit het met de bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkeringen?

Jouw medewerker heeft mogelijks terecht opgemerkt dat hij/zij een hogere netto werkloosheidsuitkering ontving voor de tijdelijke werkloosheid in mei en juni in vergelijking met vorige maand(en).

De oorzaak hiervan is een verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke wettelijke werkloosheidsuitkeringen sinds 1 mei. De bedrijfsvoorheffing werd gereduceerd tot 15% in plaats van de gebruikelijke 26,75%. Deze regel zal gelden tot het einde van het jaar. Maar opgelet, waarschuw jouw medewerker dat het verschil rechtgezet zal worden in de eindbelasting via de aangifte personenbelasting over 2020. Met deze maatregel wil de overheid voornamelijk medewerkers met financiële moeilijkheden tijdelijk een hoger beschikbaar inkomen aanreiken.


6) Wat met medewerkers met kinderen in financiële moeilijkheden?

Helaas kunnen medewerkers met kinderen in tijdelijke werkloosheid financiële problemen ervaren.

Het kan daarom interessant zijn hen proactief te informeren over de maatregelen omtrent het groeipakket die recent aangekondigd werden door de Vlaamse regering.

Een gezin dat 10% inkomensdaling kan aantonen omwille van Covid-19 en een bruto belastbaar gezinsinkomen heeft dat onder de grens van 2.213,30 euro per maand ligt, maakt aanspraak op een eenmalige toeslag van 120 euro per kind, gespreid uitbetaald over 3 maanden.

Meer informatie over deze maatregel kan je hier nalezen. 

 

7) Hoe zit het met ontslag en opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid?

Omtrent het ontslag tijdens de tijdelijke werkloosheid Covid-19 werd afgelopen maanden uitvoerig gedebatteerd. Waarop heeft een medewerker recht indien hij/zij ontslagen wordt tijdens de tijdelijke werkloosheid? Op 22 juni werd een nieuwe wetgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, deze wetgeving brengt veel duidelijkheid.

Vanaf 22 juni zullen de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van Covid19 de opzeggingstermijn schorsen. Medewerkers die tijdelijk werkloos zijn omwille van Covid-19 en ontslagen worden, hebben vanaf deze datum recht op een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het gebruikelijk loon tijdens de opzegperiode.

Deze wetgeving is enkel van toepassing op opzegtermijnen die aangevangen zijn vanaf 1 maart 2020 of later en heeft geen invloed op medewerkers wiens opzegtermijn reeds afliep voor 22 juni 2020.


8) Is er een mogelijkheid tot arbeidsduurvermindering voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden?

Er werden mogelijkheden uitgewerkt om de arbeidsduur te verminderen voor ondernemingen in moeilijkheden om ontslagen te voorkomen. Hetzij via collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan.

Bron RVA:
Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, kunnen werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden dankzij het corona-tijdskrediet een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5) voorstellen aan hun werknemers.

Vanaf 01.07.2020 kunnen werknemers uit de privésector een corona-tijdskrediet nemen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet zal bestaan. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.
Werknemers met corona-tijdskrediet hebben recht op een onderbrekingsuitkering om het verlies aan loon te verzachten, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Die uitkering is dezelfde als bij gewoon tijdskrediet.

Daarnaast is er nu ook de corona-landingsbaan. Daarmee kunnen werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende onderbrekingsuitkeringen krijgen als hun prestatievermindering ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Het Koninklijk besluit werd op 1 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kan reeds aangevraagd worden bij de RVA.

Meer informatie kan je nalezen op de website van de RVA. Voor vragen omtrent corona-tijdskrediet: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e33  

Info over de coronalandingsbaan: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t24


9) Is er een verlenging van de procedure tijdelijke werkloosheid omwille van Corona?

Momenteel werd de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van corona-overmacht verlengd t.e.m. 31 augustus.

Onder voorbehoud van publicatie:

Voor de sectoren in moeilijkheden werd door het kernkabinet beslist om 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' te verlengen tot en met 31 december 2020. Daarnaast wordt ook een overgang voorzien van tijdelijke werkloosheid door overmacht (coronavius) naar de klassieke regeling voor Economische werkloosheid. Deze overgangsregeling kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% heeft. Deze regelgeving is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dus dient verder opgevolgd te worden (bron Vlaio).


10) Wat is de consumptiecheque?

De consumptiecheque is een uitzonderlijke financiële maatregel die werkgevers eenmalig zouden kunnen toekennen aan Belgische werknemers als extraatje tussen 1 juli en 31 december. Men zou deze cheques kunnen gebruiken om de sectoren in moeilijkheden (zoals de horeca- en cultuursector te ondersteunen. Enerzijds is deze cheque 100% belastingvrij & vrijgesteld voor sociale lasten, anderzijds heeft de medewerker een leuke beloning op zak.

Uiteraard is deze cheque geen verplichting. Vele bedrijven gaan momenteel eveneens door woelige periodes.

Momenteel is het nog wachten op het wettelijk kader inzake deze cheques. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid spoedig verder toegelicht worden door de overheid.

Heb je de vraag van jouw medewerker niet teruggevonden in dit overzicht? Contacteer ons via corona@vgd.eu en onze adviseurs helpen jou graag verder!

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square-1

HR advisory

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer