02 oktober 2019

Nieuw vennootschapsrecht en Vlabel: dubbele uitkeringstest? Eerder triple uitkeringstest!

Er is al heel wat inkt gevloeid over de dubbele uitkeringstest, doch weinig over de link van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) en de Vlaamse Codex fiscaliteit (VCF).

Waarom een dubbele uitkeringstest?

De dubbele uitkeringstest, bestaande uit een balans- EN liquiditeitstest, ingeschreven in het WVV voor de BV en de CV, is ingevoerd om de schuldeisers te beschermen. Ingevolge het nieuwe WVV kan een BV immers opgericht worden zonder kapitaal en daarmee is ook de bescherming van de schuldeisers verdwenen. Deze testen zijn dus essentieel voor de instandhouding van het vermogen van de vennootschap met het oog op de bescherming van de schuldeisers.

De balans- en liquiditeitstest dienen te worden uitgevoerd bij elke uitkering aan de aandeelhouders en ook in geval van uitkering van tantièmes aan de bestuurders. Tot zover de bepalingen uit het WVV.

Ingevolge het verdwijnen van het kapitaalbegrip voor de BV zijn er ook in de VCF enkele wijzigingen doorgevoerd. Indien er gebruikt gemaakt is van het gunstregime van de familiale vennootschap, hetzij 3% (7%) erfbelasting bij overlijden hetzij 0% schenkbelasting bij schenking, dan was/is één van de voorwaarde dat het kapitaal niet mag dalen gedurende 3 jaar vanaf de datum van het overlijden/authentieke akte van de schenking .

Dit is nog steeds van toepassing voor de NV, doch voor de BV is het kapitaalbegrip verdwenen en in de VCF is dit vervangen als volgt: “…. het eigen vermogen daalt niet gedurende 3 jaar vanaf de datum van het overlijden/de authentieke akte van schenking door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op de datum van het overlijden/de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de jaarrekening.” Dit is met andere woorden een derde test.

Meer weten over familiale planning? Download ons gratis e-book met tips en tricks van onze adviseurs!

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1

Download het e-book

 

Zowel beschikbare als onbeschikbare inbrengen

In de memorie van toelichting van het decreet wordt verduidelijkt dat het zowel de beschikbare als onbeschikbare inbrengen betreft. De memorie van toelichting vermeldt verder: “Deze nieuw geformuleerde vereiste sluit nauw aan bij de bestaande voorwaarde van het kapitaalbehoud. Op die manier wordt gegarandeerd dat er ook voor de categorie van vennootschappen waarvoor het kapitaalbegrip met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verdwijnt, na de overdracht van de familiale vennootschap nog effectief middelen aanwezig blijven om de vennootschap te laten verder bestaan.”

Deze definitie is gelijkaardig aan de vorige, doch “eigen vermogen” is een ruimer begrip dan “kapitaal”. Daaronder vallen immers ook uitkeringen van dividenden, (liquidatie)reserves, uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar, inkoop eigen aandelen, …..

Wanneer is de triple test nodig?

Werd het gunstregime in de erf- en/of schenkbelasting toegepast op de aandelen van uw BV (BVBA) gedurende de laatste 3 jaar en is er een uitkering of terugbetaling van het eigen vermogen gepland? Zijn de antwoorden op beide vragen positief dan is de derde test aangewezen. In alle andere gevallen is de dubbele test voldoende.

Meer weten over familiale planning? Download ons gratis e-book met tips en tricks van onze adviseurs!

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1Download het e-book

Het nieuwe erfrecht_bewerkt_square

Legal

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?
Optimaal beheer Legal
18 oktober 2023

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?

Je ziet nog maar weinig daken zonder: zonnepanelen zijn anno 2023 alomtegenwoordig. Niet onlogisch natuurlijk. Het leven wordt steeds duurder, en dat ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer