03 januari 2014

Voorschotten mét of zonder BTW

Naar aanleiding van de implementatie van de tweede factureringsrichtlijn per 1 januari 2013 werden de btw-regels over de opeisbaarheid aangepast en werd het uitreiken van de factuur als oorzaak van de opeisbaarheid uit de btw-wetgeving geschrapt. Bijgevolg zouden onder de nieuwe regeling niet langer voorschotfacturen kunnen uitgereikt worden. Deze dienen vervangen te worden door uitnodigingen tot betaling (zonder vermelding van btw). Pas wanneer de klant betaald heeft, of wanneer de levering van het goed of de dienst voltooid is dient de factuur (met toepassing van de btw) te worden uitgereikt. Dit resulteert in het feit dat belastingplichtigen dus twee documenten dienen uit te reiken waar vroeger 1 document volstond.

Daar dit een aantal praktische problemen met zich meebracht, werd voor het kalenderjaar 2013 in een overgangsregeling voorzien. Deze wordt nu verlengd tot eind 2014.

In deze tweede overgangsregeling wordt ook in een aangepaste werkwijze voorzien voor belastingplichtigen die wel al de nieuwe regels wensen toe te passen (optioneel). Daar waar men dit in 2013 enkel kon op basis van het uitreiken van de dubbele documenten, kan dit in 2014 voortaan zonder dat er twee documenten dienen te worden uitgereikt.

De leverancier of dienstverrichter mag voortaan een voorschotfactuur uitreiken vooraleer er zich een oorzaak van opeisbaarheid heeft voorgedaan, op voorwaarde dat hij, naast de andere verplichte factuurvermeldingen, ook de vermelding ‘Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot’, aanbrengt op de factuur

De toepassing van de nieuwe regels over de opeisbaarheid laat toe dat de leverancier/dienstverrichter maar 1 document uitreikt en toch geen voorfinanciering van btw moet dragen vooraleer de klant betaalt. De keerzijde is wel dat de afnemer de btw ook pas zal kunnen in aftrek brengen wanneer de btw op basis van de wetgeving opeisbaar wordt.

VGD TAX
03/01/2014

Gerelateerde artikelen