05 september 2014

Verkapte verlenging van de bezwaartermijn

Voormelde termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet. Voor zij die gekozen hebben om de aanslag elektronisch te ontvangen is er een licht aangepaste regeling, maar dit zou ons te ver leiden.

Wie tot nu toe zijn bezwaarschrift indiende had er dus belang bij een zekere marge in te bouwen. Afhankelijk van de snelheid van de sorteercentra en de lokale postbode kon een last minute  bezwaar wel eens laattijdig blijken te zijn. In gedachten houdende dat de indieningstermijn een vervaltermijn uitmaakt, konden de gevolgen hiervan wel eens verstrekkend zijn, want het bezwaar was gewoon niet rechtsgeldig.

Vijftien jaar na datum (pro memorie : het voorstel werd voor het eerst gedaan bij de procedurehervorming van 1999) heeft de wetgever ingegrepen om deze onzekerheid de wereld uit te helpen. Voortaan zal het volstaan dat het bezwaarschrift per aangetekend schrijven wordt opgestuurd binnen de bezwaartermijn. Niet langer de vermeende ontvangst, maar wel de objectief verifieerbare verzendingsdatum wordt het ijkingspunt. Andere indieningsmodaliteiten - zoals het fysiek afgeven - blijven mogelijk, maar zijn niet aan te raden omwille van de bewijsproblematiek. Deze nieuwe regeling is in voege getreden per 29 augustus ll. Ook de fiscus leek dus tijdig klaar voor de eerste schooldag.

Of België federaal of confederaal is laten wij even in het midden, maar toch nog de volgende kanttekening : De wijziging geldt niet voor de onroerende voorheffing, want hier ligt de bevoegdheid federaal en niet bij Vlaanderen. De termijn blijft drie maand en ook procedureel verandert er hier niets.

Gerelateerde artikelen