07 november 2014

Over buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som…!

Wanneer die echtgenoot/wettelijk samenwonende partner evenwel enkel bij verdrag vrijgestelde buitenlandse beroepsinkomsten heeft verkregen terwijl de inkomsten van de andere echtgenoot/wettelijk samenwonende partner uit in België belastbare beroepsinkomsten bestaan, worden de voordelen wegens gezinslast in het geheel niet toegekend. Dergelijk belastingvoordeel wordt daarentegen wel volledig verleend wanneer de verdragsrechtelijk vrijgestelde buitenlandse beroepsinkomsten door de andere echtgenoot/wettelijk samenwonende partner zijn verkregen dan wel wanneer het feitelijk samenwonende partners betreft.

De Belgische wetgever werd hiervoor door het Europese Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof op de vingers getikt. Immers, die oordeelden dat de Belgische wetgeving indruist tegen de vrijheid van vestiging van werknemers en dat echtgenoten/wettelijk samenwonenden gediscrimineerd worden ten aanzien van feitelijk samenwonenden …

In een recente Circulaire dd. 1 juli 2014 heeft de administratie dan ook gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. De echtgenoot/wettelijk samenwonende partner met het hoogste belastbare beroepsinkomen die buitenlandse inkomsten verkrijgt, zal bovenop zijn belastingvermindering voor buitenlandse inkomsten een bijkomende vermindering krijgen op voorwaarde dat:

  • hij/zij deze buitenlandse inkomsten heeft verkregen in een lidstaat van de EER die daar zijn belast;
  • EN deze lidstaat geen rekening heeft gehouden met de persoonlijke toestand en gezinstoestand (noch geheel noch gedeeltelijk).

Belastingplichtigen die zich aldus benadeeld weten en menen aanspraak te kunnen maken op deze bijkomende vermindering, kunnen voor de in het verleden gevestigde aanslagen, bezwaar aantekenen of ambtshalve ontheffing – een arrest van het Europees Hof kwalificeert namelijk als een nieuw feit - vragen.

Let wel, vermits de administratie in deze geen initiatief zal nemen, is het aangewezen zelf pro-actief te informeren en na te gaan of men voor bezwaar of ambtshalve ontheffing in aanmerking komt…

Gerelateerde artikelen

Werken in het buitenland en kinderlast
Optimaal beheer
27 mei 2016

Werken in het buitenland en kinderlast

Deze inkomsten worden meestal bij verdrag vrijgesteld in België, weliswaar met progressievoorbehoud, maar dit speelt enkel wanneer er in België nog ...

Lees meer
Versoepeling verdeelrecht tussen ex-echtgenoten en ex-wettelijk samenwonenden
Zachte landing
17 maart 2017

Versoepeling verdeelrecht tussen ex-echtgenoten en ex-wettelijk samenwonenden

De "miserietaks" of het verlaagde verdeelrecht in Vlaanderen bedraagt sindsdien 1% (in plaats van 2,5%) bij echtscheiding en bij beëindiging van de ...

Lees meer