31 maart 2022

Wettelijke verankering nieuw expatregime vanaf 1 januari 2022

Het fiscaal stelsel voor buitenlandse kaderleden (of expats) stond al een tijdje onder druk. Daarom heeft de wetgever besloten dat expatregime te vervangen. Onze Tax-adviseurs geven je graag meer duiding.

Sinds het verschijnen van de Circulaire van 8 augustus 1983 heeft België een aantrekkelijk fiscaal stelsel voor buitenlandse kaderleden oftewel expats (“het expatregime”). Dit expatregime stond echter onder druk wegens een gebrek aan een wettelijke basis en de complexiteit ervan, waardoor ze in principe geen rechtszekerheid biedt voor de werkgevers, noch voor de werknemers/bedrijfsleiders.

Daarom heeft de wetgever besloten dit stelsel te doen uitdoven en te vervangen door een in de wet verankerd stelsel dat van toepassing is vanaf 1 januari 2022. Het nieuwe stelsel voorziet in enkele belangrijke wijzigingen, maar ook strikte beperkingen.

Wie komt in aanmerking?

Het nieuwe stelsel is enkel van toepassing voor “ingekomen belastingplichtigen” en “ingekomen onderzoekers”. De ingekomen belastingplichtigen kunnen zowel werknemers als bedrijfsleiders zijn, terwijl ingekomen onderzoekers enkel werknemers kunnen zijn. De voordelen die beide kunnen genieten zijn identiek, alleen zijn de toepassingsvoorwaarden verschillend.

De ingekomen belastingplichtige of onderzoeker moet rechtstreeks aangeworven zijn vanuit het buitenland of gedetacheerd / getransfereerd, vanuit een buitenlandse vennootschap binnen een multinationale groep.

Daarnaast mag de ingekomen belastingplichtige of onderzoeker gedurende een periode van 60 maanden (5 jaar) voorafgaand aan de tewerkstelling in België:

  • geen (fiscaal) rijksinwoner zijn geweest van België;
  • niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens;
  • niet onderworpen zijn geweest aan Belgische belasting van niet-inwoners op professioneel inkomen verkregen in België.

In tegenstelling tot bij de ingekomen belastingplichtige moet de ingekomen onderzoeker in het bezit zijn van een specifiek wetenschappelijk doctor of master diploma in welbepaalde kennisvelden of over 10 jaar relevante beroepservaring in een relevant domein. De werkzaamheden van de onderzoeker in België moeten dan ook voor ten minste 80% betrekking hebben op onderzoeksactiviteiten.

Tot slot moet de ingekomen belastingplichtige een minimale bezoldiging ontvangen van 75.000,00 EUR per kalenderjaar voor de aftrek van sociale zekerheidsbijdragen, met uitsluiting van o.a. de opzeggingsvergoedingen, vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen en alle terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever. In dat bedrag wordt geacht dat het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de voordelen alle aard (waaronder onder andere de kosten die de werkgever maakt voor de werknemer om deze zijn aangifte te laten indienen), de bonussen en de gratificaties zijn inbegrepen. Deze drempelvoorwaarde geldt niet voor ingekomen onderzoekers.

Fiscale voordelen

Personen die een beroep doen op dit regime kunnen bovenop hun bruto bezoldiging een forfaitaire kostenvergoeding (belastingvrij) ontvangen, die maximaal 30% van hun bruto bezoldiging (exclusief de kostenvergoedingen) mag bedragen. Voormeld forfait is beperkt tot een absoluut maximum van 90.000,00 EUR per jaar.

Echter, verschillende kosten worden geacht niet vervat te zitten in dit forfait en kunnen bijgevolg, onder bepaalde voorwaarden, bovenop dit forfait belastingvrij worden terugbetaald mits het voorleggen van bewijskrachtige stukken. Het gaat om volgende kosten:

  • Klassieke kosten eigen aan de werkgever (receptiekosten, bureauvergoeding, etc.);
  • De verhuiskosten naar België;
  • De inrichting van de woning in België gedaan in de eerste 6 maanden na aankomst (maximaal 1.500 EUR); en
  • De schoolkosten van de kinderen of partner beperkt tot de strikt verplichte kosten zoals inschrijvingsgeld, met uitsluiting van alle daarmee verband houdende kosten (vb. aankoop schoolmateriaal, openbaar vervoer, kosten voor uitstappen, etc.).

Administratieve formaliteiten en toepassingsperiode

Om de toepassing van het expatregime mogelijk te maken moet de werkgever of vennootschap een elektronische aanvraag indienen binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de opstart van de tewerkstelling in België. Op voormelde aanvraag zullen de bevoegde diensten een antwoord bezorgen binnen de 3 maanden na ontvangst van de aanvraag. Na goedkeuring is het bijzonder stelsel van toepassing op de bezoldigingen die door de ingekomen belastingplichtige worden verkregen vanaf zijn indiensttreding in België.

In tegenstelling tot het voormalige expatregime heeft de wetgever nu een temporele beperking ingevoerd op het nieuwe stelsel. In principe zal het expat statuut gelden voor 5 jaar zodra het toegekend wordt. Er kan evenwel, onder bepaalde voorwaarden, een verlenging gevraagd worden van 3 jaar, nadat er een nieuwe aanvraag wordt ingediend en er aangetoond wordt dat er nog altijd voldaan wordt aan de voorwaarden. Het nieuwe expatregime zal bijgevolg nooit langer dan 8 jaar toegepast kunnen worden. Daarnaast is het regime niet automatisch verloren als de werknemer/bedrijfsleider verandert van werkgever (indien alle voorwaarden nog steeds zijn voldaan).

Merk op dat indien de toepassingsvoorwaarden gedurende de toepassingsperiode niet meer voldaan zijn het recht op het stelsel verloren gaat.

Overgangsmaatregelen

Zoals hierboven reeds werd vermeld, is het nieuwe stelsel van toepassing vanaf 1 januari 2022. In januari 2022 is een nieuwe circulaire gepubliceerd die de oorspronkelijke circulaire opheft en de nodige overgangsmaatregelen uiteenzet.

Expats die naar België komen vanaf 1 januari 2022 kunnen enkel een aanvraag indienen met betrekking tot het nieuwe stelsel.
Wat betreft expats die reeds voor 1 januari 2022 naar België zijn gekomen, zijn er verschillende mogelijkheden:

Expats die reeds gebruik maken van het oude stelsel:

  • Meer dan 5 jaar in België: zij kunnen nog tot 31 december 2023 gebruik maken van het oude stelsel.
  • Minder dan 5 jaar in België: afhankelijk of zij voldoen aan de nodige voorwaarden, kunnen zij ervoor opteren om onder het nieuwe stelsel te vallen (mits een goedgekeurde aanvraag die uiterlijk op 31 juli 2022 werd ingediend) of onderworpen te blijven aan het oude stelsel tot 31 december 2023. In geval van een negatieve beslissing mogen ze ook nog steeds het oude stelsel toepassen indien zij nog voldoen aan alle voorwaarden, weliswaar beperkt in de tijd.

Contacteer gerust onze Tax-adviseurs indien je graag jouw specifieke situatie wenst af te toetsen met onze specialisten!

 

expat2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer