05 oktober 2020

Wat heeft Vivaldi voor jou in petto op vlak van belastingen?

De nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo heeft haar regeerakkoord voorgesteld. In deze blog lichten we de impact van het regeerakkoord toe op het vlak van de fiscaliteit.

I. Investeringen

In het kader van een ruimer investeringsplan zal de regering maatregelen nemen om de private investeringen te stimuleren. Hiervoor zal de verhoogde investeringsaftrek ten bedrage van 25% worden verlengd met een periode van twee jaar. De huidige investeringscriteria worden nog geëvalueerd en eventueel aangepast.

Daarnaast wenst de regering eveneens de afbraak en heropbouw van gebouwen in het kader van sociaal woningbeleid verder te stimuleren door het verlaagd BTW-tarief van 6% uit te breiden tot het volledige Belgisch grondgebied.

 

II. Relance

Op korte termijn zal de regering, ter versterking van de solvabiliteit van onze ondernemingen, zorgen voor de invoering van de reeds aangekondigde wederopbouwreserve. Deze maatregel geeft vennootschappen de mogelijkheid om gedurende de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een deel van hun winst vrij te stellen door de aanleg van een vrijgestelde wederopbouwreserve. Er zijn hier wel voorwaarden aan verbonden, onder meer op het vlak van tewerkstelling en het in standhouden van het eigen vermogen.

 

III. Arbeidsmarkt

We lezen de volgende punten met fiscale implicaties:

  • Een verlenging na 2020 met betrekking tot de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer.
  • De doelstelling dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 emissievrij moeten zijn.
  • Werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen kunnen een mobiliteitsbudget krijgen van hun werkgever. Op die manier worden duurzame mobiliteitsalternatieven ( vb. openbaar vervoer, fietsen,…) evenals het dicht bij het werk (gaan) wonen gestimuleerd.
  • Een verschuiving van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro’s (afbouw van cafetariaplannen).
  • Uitwerking van fiscale voordelen voor bedrijven die momenteel te weinig opleidingsuren aanbieden aan hun werknemers.

IV. Gezin

In de personenbelasting streeft de regering naar een vereenvoudiging door middel van een uitdoving van verschillende aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingsregimes.

Via een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas en de verhoging van de toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste ouder dan 65 jaar, wil men de gezinsfiscaliteit beter afstemmen op de combinatie werk-gezin en de zorg voor familie.

 

V. Internationaal

Op het internationaal toneel wenst België een constructieve en proactieve rol te spelen bij de hervorming van de internationale belastingregels. Zo zal België ervoor pleiten dat de winst van multinationals in ieder afzonderlijk land onderworpen moet worden aan een minimumbelasting. Daarnaast zal België eveneens het voortouw nemen met betrekking tot de invoering van een digitale taxatie die het uiterlijk in 2023 wenst in te voeren. Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan, binnen een Europese context, is nog verre van duidelijk.

 

VI. Diverse topics

  • Er wordt een eerlijke bijdrage van personen met de grootste draagkracht nagestreefd (“rijkentaks”). Een mogelijkheid dat hierbij op tafel ligt is de bronheffing op grote transacties. Deze heffing zou niet van toepassing zijn op de verkoop van familiale KMO’s en de transacties met effecten op naam.
  • Stopzetting fiscale regularisatie per 31 december 2023.
  • Sluiting van de kaasroute.
  • In het kader van datamining kan de administratie het Centraal Aanspreekpunt bevragen dat ook de banksaldi van Belgische rekeningen zal ontvangen. Of hiermee de weg ingezet is naar een vermogenskadaster zal moeten blijken uit de praktijk.

 

Veel van bovenstaande maatregelen kaderen volgens de Regering De Croo I in de ambitie van de regering om een bredere fiscale hervorming door te voeren om het fiscaal stelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Deze fiscale hervormingsplannen zullen ruim op tijd kenbaar gemaakt worden met het oog op de voorzienbaarheid en rechtszekerheid.

Het is vooral dat laatste dat mogelijks zorgen baart. De Regering De Croo I schiet uit de startblokken als een investeringsregering. Dit is een nobele gedachte die wij enkel kunnen onderschrijven, zeker in tijden van COVID-19 en de impact ervan op ons ondernemersklimaat. Hoe dit allemaal betaalbaar zal gemaakt worden, dat is voorlopig koffiedik kijken. De aangekondigde fiscale maatregelen lijken op basis van het regeerakkoord weinig problematisch voor onze ondernemers en gezinnen, in tegendeel zelfs. Het zal dus wachten zijn op de eerste begrotingscontrole om te zien hoe we het regeerakkoord nu werkelijk moeten interpreteren. Vermoedelijk moeten we hier geen vier seizoenen op wachten …

Uiteraard zullen wij jou tijdig verder informeren en adviseren naarmate deze fiscale hervormingsplannen verder geconcretiseerd worden.

Heb je hier vragen over? Neem gerust contact op met je adviseur!

 

De Croo I 1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer