14 juli 2020

Corona III: de meeste recente fiscale maatregelen toegelicht

In een derde luik aan fiscale steunmaatregelen (Corona III) beoogt de Belgische wetgever om investeringen in / door Belgische ondernemingen aan te moedigen. Hiertoe werd enerzijds het percentage voor de gewone investeringsaftrek verhoogd en anderzijds werd een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor een inbrengen in geld door particulieren in kleine vennootschappen.

Naast bovenstaande nieuwe maatregelen, zullen wij in deze nota ook nog de nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bespreken. De overige maatregelen die werden ingevoerd door Corona III vallen buiten de scope van dit artikel, doch kunnen geraadpleegd worden in ons overzicht van de fiscale steunmaatregelen.

Investeringsaftrek

Investeringen in vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. In de vennootschapsbelasting is deze maatregelen enkel van toepassing voor kleine vennootschappen.

De overige voorwaarden inzake de investeringsaftrek zijn hierbij eveneens van toepassing. Dit houdt onder meer in dat enkel investeringen in nieuwe afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa in aanmerking komen. Bepaalde investeringen, zoals bijvoorbeeld investeringen in personenwagens zijn dan weer expliciet uitgesloten. De investeringsaftrek is slechts 1 jaar overdraagbaar en kan niet gecombineerd worden met de notionele interestaftrek.

Daarnaast kunnen kleine vennootschappen hun ongebruikte gewone éénmalige investeringsaftrek voor investeringen verricht in 2019 uitzonderlijk gedurende 2 jaren overdragen in de plaats van 1 jaar.

Belastingvermindering voor inbrengen in geld in kleine vennootschappen

Om investeringen door particulieren in vennootschappen aan te moedigen, werd de reeds bestaande regeling van tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven tijdelijk uitgebreid naar kleine vennootschappen die hinder hebben ondervonden door de COVID-19-crisis.

Bij een inbreng in geld in kleine vennootschappen kunnen particulieren genieten van een belastingvermindering van 20% in het geval ze de inbreng verrichten tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 . Enkel vennootschappen die een omzetdaling van 30% hebben geleden in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, komen in aanmerking.

De belastingvermindering kan genoten worden voor een inbreng van maximaal 100.000 EUR per belastingplichtige, waarbij de investeerder niet meer dan 30% in het kapitaal van de vennootschap mag verwerven. Dit betekent dat deze belastingvermindering enkel genoten kan worden door nieuwe aandeelhouders of bestaande aandeelhouders die minder dan 30% van de aandelen van de vennootschap in handen hebben.

In tegenstelling tot de tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven, komen bedrijfsleiders wel in aanmerking voor de belastingvermindering en kan de belastingvermindering overgedragen worden naar de drie volgende belastbare tijdperken.

Na de inbreng, dient de investeerder de aandelen minstens 5 jaar aan te houden, zo niet zal de genoten belastingvermindering pro rata teruggenomen moeten worden.

Een kwalificerende vennootschap mag maximaal 250.000 EUR aan tax shelter kapitaal ophalen, waarbij de inbrengen niet gefinancierd mogen worden met middelen uit de vennootschap. Daarnaast mogen de ontvangen sommen ook niet aangewend worden voor de uitkering van dividenden, de aankoop van aandelen of het verstrekken van leningen.

Tot slot zijn volgende vennootschappen expliciet uitgesloten:

  • Management-of bestuurdersvennootschappen;
  • Beleggings-, thesaurie of financieringsvennootschap;
  • Vastgoedvennootschap of vennootschap die OG aan bedrijfsleider ter beschikking stelt;
  • Ondernemingen in moeilijkheden;
  • Beursgenoteerde vennootschappen;
  • Vennootschappen die een deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs of die betalingen van minstens 100.000 EUR (totaliteit) verrichten aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de betalingen dienen verricht te zijn zonder rechtmatige financiële of economische behoeften

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van één maand gebruik hebben gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid, kunnen genieten van een vrijstelling inzake de doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De werkgever kan van deze vrijstelling gebruik maken om de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus 2020 te verminderen. De vrijstelling bedraagt maximaal 20.000.000 EUR en is gelijk aan 50% van het verschil tussen enerzijds de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand juni, juli of augustus en anderzijds de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

Volgende vennootschappen worden echter expliciet uitgesloten van de maatregel:

  • Vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 dividenden hebben uitgekeerd (incl. uitkering van liquidatiereserves), eigen aandelen hebben ingekocht, een kapitaalvermindering of een andere vermindering/verdeling van het eigen vermogen hebben doorgevoerd;
  • Vennootschappen die een deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs of die betalingen van minstens 100.000 EUR (totaliteit) verrichten aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de betalingen dienen verricht te zijn zonder rechtmatige financiële of economische behoeften.

Voor meer informatie kan je terecht op onze corona info pagina op onze website.

Indien je in tussentijd vragen hebt met betrekking tot de bovenstaande of andere maatregelen, aarzel niet om contact op te nemen via corona@vgd.eu.

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer