24 november 2014

Opheffing keuze belastingplicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen

Ingevolge een advies van de Europese Commissie met betrekking tot dit keuzestelsel voor voornoemde rechtspersonen, heeft de administratie beslist om zich,  met  ingang van 1 januari 2015 , te beperken tot de toepassing van de btw-regels (Beslissing Btw nr. E.T.125.180 dd. 20.11.2014).  Dit houdt in dat alle rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden zich dienen te registreren voor btw-doeleinden en hun handelingen, die zij als zodanig verrichten, eveneens  aan de btw  te onderwerpen .  Voortaan is er geen keuzemogelijkheid meer.

De rechtspersonen die ervoor geopteerd hadden hun handelingen die zij als zodanig als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap verrichten niet aan de btw te onderwerpen,  zullen dus voortaan ook voor hun handelingen, welke aan btw onderworpen zijn en waarvan de btw opeisbaar is vanaf 1 januari 2015, onderworpen zijn aan de normale btw-regels.  Wat betreft de ontvangen vergoedingen, uitgereikt als  tantièmes, geldt als tijdstip van opeisbaarheid van de belasting de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering van de betrokken vennootschap de beslissing tot uitkering van tantièmes neemt, en dit ongeacht de datum waarop het boekjaar wordt afgesloten. Indien de algemene vergadering plaatsvindt in 2015 zal de btw bijgevolg in ieder geval verschuldigd zijn.

Rechtspersonen die geopteerd hadden hun handelingen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap niet aan de btw te onderwerpen, dienen dus tijdig de nodige stappen te ondernemen teneinde zichzelf in staat te stellen vanaf 1 januari 2015 hun prestaties btw-technisch correct te kunnen behandelen.  We denken hier in de eerste plaats aan het aanvragen van een btw-nummer, het uitreiken van facturen, het indienen van btw-aangiftes, …

Voor wat betreft de natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, wijzigt er niks. Deze personen worden nog steeds als niet-btw-belastingplichtig aangemerkt.

Gerelateerde artikelen