16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Personenbelasting

 • Het kostenforfait voor werknemers zal worden opgetrokken, hetgeen een modaal gezin een belastingvoordeel van 250 EUR zou opleveren. Hierdoor wordt een stimulans gegeven aan de werkende bevolking. Zo ook zal de “werkbonus” worden verhoogd en de “sociale bonus” behouden blijven.
   
 • De aanmerkelijk belang belasting en de speculatieve taks komen er niet. Er komt wel een “doorkijktaks” op vermogens die verwerkt zijn in fiscale vehikels en structuren (zoals trusts of vennootschappen in landen waar die geen of een bijzonder gunstig belastingregime genieten). De uiteindelijk begunstigden van dergelijke structuren met residentie in België, zullen voortaan rechtstreeks op de inkomsten belast worden (wellicht aan 25%). De zogenaamde ‘kaaiman taks” draagt dus verder dan vennootschappen opgericht op de Kaaiman Eilanden, o.a. een in Luxemburg opgerichte “SPF” wordt geviseerd!
   
 • De bestaande heffing op het pensioensparen wordt verlaagd van 10% naar 8%. De verminderde heffing zal tijdens de volgende vijf jaar à rato van 1% per jaar echter vervroegd worden ingehouden. De overige 3% volgt dan op 60-jarige leeftijd.
   
 • Aftrekposten die NIET gerelateerd zijn aan inkomen uit arbeid zullen niet langer geïndexeerd worden. Zo zal o.a. de vrijstelling van rente op spaarboekjes (vandaag 1.900 EUR/jaar) niet langer geïndexeerd worden.
   
 • Het minimum belastbaar voordeel alle aard op “propere” auto’s, dat vandaag 1.200 EUR/jaar bedraagt, zal in gunstige zin herbekeken worden.
   
 • Het belastingstelsel op extra legale pensioenuitkeringen “in kapitaal” of “in jaarlijkse rente” zal meer op elkaar worden afgestemd. Ook de huidige complexe 80%-regel, die gehandhaafd wordt om de extra legale pensioenen te plafonneren, zal herbekeken worden. De “pure” zelfstandigen, andere dan mandatarissen van vennootschappen, zullen de mogelijkheid krijgen om op een fiscaal vriendelijkere wijze, een extra legaal pensioen op te bouwen dan vandaag het geval is. Anderzijds zal ook het fiscale stelsel op extra legale pensioenuitkeringen herbekeken worden om vroegtijdige opnemingen (lees voor de 65-jarige leeftijd) te ontmoedigen.
   
 • Er zal een betere afstemming komen tussen de fiscale en sociale wetgeving wat betreft het begrip “loon”. Dit moet o.a. bewerkstelligen dat er voortaan geen onderscheid meer zal bestaan van de wijze waarop bijvoorbeeld het voordeel voor gratis huisvesting anders wordt behandeld op het fiscale dan op het sociale vlak. Ook op het vlak van “kosten eigen aan de werkgever” dient een gelijkschakeling tussen fiscale en sociale behandeling zich op. Dit alles dient te gebeuren zonder de (para-) fiscale druk te verhogen. Zo ook wordt er gekeken naar een eenvoudiger en gunstiger fiscaal en sociaal stelsel in het kader van een zogenaamd “mobiliteits- budget” dat deel kan uitmaken van het bezoldigingspakket van een werknemer.
   
 • Belasting op niet-inwoners zal herbekeken worden zodat de excessen die bestaande zijn in de huidige wetgeving worden geschrapt.

Al deze aangekondigde maatregelen dienen nog in wetsontwerpen te worden gegoten.  Van zodra er meer nieuws doorsijpelt of de ontwerpteksten beschikbaar zijn, zal VGD u op een meer gedetailleerde wijze informeren. Een regelmatige up-date van deze pagina’s zal dus beschikbaar zijn. Een geregeld bezoek aan onze website is dus sterk aanbevolen…!

Lees hier ook onze andere toelichtingen!

Gerelateerde artikelen