08 mei 2015

Lagere werkelijke beroepskosten niet altijd nadeliger!

Het kostenforfait betreft een bepaald percentage op het beroepsinkomen dewelke verschilt van categorie tot categorie van belastingplichtigen. Wenst u uw werkelijke beroepskosten te bewijzen dan kunnen volgende kosten in aanmerking komen à rato van hun beroepsgebruik: huisvestingskosten, nutsvoorzieningen, autokosten, telefoonkosten edm. Wanneer de aangegeven werkelijke beroepskosten lager zijn dan het forfait, dan vervangt het computerprogramma van de administratie deze werkelijke lasten automatisch door het forfait. Op het eerste zicht denkt u wellicht dat de fiscus ditmaal positief meedenkt met u, maar soms is dit toch niet het geval. Deze vervanging kan nadelig zijn als u naast uw gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen ook afzonderlijke belastbare beroepsinkomsten heeft.  De reden hiervoor is dat de aftrek van de forfaitaire beroepskosten niet op dezelfde wijze gebeurt als de aftrek van de werkelijke kosten. De werkelijke beroepskosten worden eerst in mindering gebracht van de bezoldigingen die in de meeste gevallen aan een hogere aanslagvoet worden getaxeerd. Indien er een saldo is, worden deze in mindering gebracht van de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten (bijv. achterstallen, opzeggingsvergoedingen,…). De forfaitaire beroepskosten daarentegen worden evenredig in mindering gebracht van zowel de afzonderlijk als de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten. Check of u al dan niet te maken hebt met een overbelasting! Mocht u zich in deze situatie bevinden dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wanneer de bezwaartermijn echter verstreken is, is er nog de mogelijkheid om binnen de geldige termijn een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing in te dienen.  

Gerelateerde artikelen

Cassatierechtspraak over beroepskosten
Optimaal beheer
24 december 2015

Cassatierechtspraak over beroepskosten

Het Hof van Cassatie heeft in een reeks arresten geoordeeld dat uit de bewoordingen van artikel 49 WIB 92 niet volgt dat de aftrek van ...

Lees meer
Intresten van leningen, in welke mate zijn zij als beroepskost aftrekbaar?
Optimaal beheer
31 oktober 2015

Intresten van leningen, in welke mate zijn zij als beroepskost aftrekbaar?

Het is en blijft een oud zeer. Intresten van leningen zijn slechts als beroepskost aftrekbaar in zoverre zij niet hoger zijn dan de geldende ...

Lees meer