08 mei 2015

Lagere werkelijke beroepskosten niet altijd nadeliger!

Het kostenforfait betreft een bepaald percentage op het beroepsinkomen dewelke verschilt van categorie tot categorie van belastingplichtigen. Wenst u uw werkelijke beroepskosten te bewijzen dan kunnen volgende kosten in aanmerking komen à rato van hun beroepsgebruik: huisvestingskosten, nutsvoorzieningen, autokosten, telefoonkosten edm. Wanneer de aangegeven werkelijke beroepskosten lager zijn dan het forfait, dan vervangt het computerprogramma van de administratie deze werkelijke lasten automatisch door het forfait. Op het eerste zicht denkt u wellicht dat de fiscus ditmaal positief meedenkt met u, maar soms is dit toch niet het geval. Deze vervanging kan nadelig zijn als u naast uw gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen ook afzonderlijke belastbare beroepsinkomsten heeft.  De reden hiervoor is dat de aftrek van de forfaitaire beroepskosten niet op dezelfde wijze gebeurt als de aftrek van de werkelijke kosten. De werkelijke beroepskosten worden eerst in mindering gebracht van de bezoldigingen die in de meeste gevallen aan een hogere aanslagvoet worden getaxeerd. Indien er een saldo is, worden deze in mindering gebracht van de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten (bijv. achterstallen, opzeggingsvergoedingen,…). De forfaitaire beroepskosten daarentegen worden evenredig in mindering gebracht van zowel de afzonderlijk als de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten. Check of u al dan niet te maken hebt met een overbelasting! Mocht u zich in deze situatie bevinden dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wanneer de bezwaartermijn echter verstreken is, is er nog de mogelijkheid om binnen de geldige termijn een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing in te dienen.  

Gerelateerde artikelen