22 mei 2014

Kleine ondernemingsregeling verplicht...

Recentelijk is de omzetgrens van de kleine ondernemingsregeling opgetrokken tot 15.000 euro. Deze wijziging is gefaseerd ingevoerd waardoor men, onder bepaalde voorwaarden, reeds vanaf 1 april 2014 kon opteren om de nieuwe vrijstellingsregeling toe te passen.

Vanaf 1 juli 2014 wordt elke onderneming (onder om het even welke juridische vorm) die geen optieverklaring heeft ingediend doch in de loop van 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 15.000 euro (exclusief btw), en die voldoet aan alle voorwaarden, automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling. Gevolg hiervan is tweeërlei: enerzijds heeft men minder plichten, doch anderzijds ook minder rechten (o.a. geen recht op aftrek en herziening btw bedrijfsmiddelen en niet verbruikte bedrijfsmiddelen).

…tenzij optie!

Niettemin kan elke onderneming welke de omzetgrens van 15.000 euro niet heeft overschreden in de loop van 2013 opteren voor het behoud van haar huidige belastingregeling (normale of forfaitaire regeling). Wie dit wenst moet dit meedelen aan haar bevoegde btw-controlekantoor vóór 1 juni 2014 middels een schrijven, zoniet gaat men automatisch over tot de vrijstellingsregeling. De tijd dringt aldus.

Tot slot merken we nog even op dat voor de bepaling van de 15.000 euro grens niet alleen rekening wordt gehouden met handelingen die aan de BTW zouden zijn onderworpen indien ze zouden worden verricht door een belastingplichtige onderworpen aan de normale of aan de forfaitaire regeling, de uitvoer en intracommunautaire leveringen, maar ook met een aantal vrijgestelde handelingen (o.a. onroerende verhuur, financiële handelingen, handelingen van verzekering…) voor zover deze laatste niet bijkomstig zijn.

Gerelateerde artikelen