19 februari 2015

Geregistreerd Kassasysteem - toleranties

In principe zijn exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt, alsook de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, gehouden aan de belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant een GKS kasticket uit te reiken voor alle handelingen die zij in de uitoefening van die economische activiteit verrichten. Om te bepalen of men wordt aanzien als "een exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt", wordt de zogenaamde 10%-regel gehanteerd. 

Ontheffing voor occasionele handelingen…

Voortaan worden belastingplichtigen die zeer occasioneel, zijnde maximaal 5 kalenderdagen per jaar, restaurant- of cateringdiensten verrichten EN die geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefenen, ontheven van de verplichting tot het gebruik van het GKS. …tenzij: Bedoelde belastingplichtigen zijn daarentegen wel gehouden tot het gebruik van het geregistreerde kassasysteem indien de ontvangsten voortkomend uit het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief btw), met uitsluiting van de daarbij horende dranken:
 

  1. minimum 10% van de totale omzet (exclusief btw) gerealiseerd door horeca activiteiten ( alle maaltijden, incl. meeneem, alle dranken, alle verkopen van voeding en andere horeca-activiteiten) bedragen
  2. EN meer bedragen dan 15 000 euro per kalenderjaar.

Het feit dat de restaurant- of cateringdiensten op verschillende locaties worden verricht, doet hier geen afbreuk aan.  Dit heeft voor de toepassing van voornoemde regels niet tot gevolg dat de diverse plaatsen als afzonderlijke inrichtingen kunnen worden beschouwd. Het geheel van de restaurant- of cateringdiensten moet vergeleken worden met voornoemde drempels. Uiteraard dient de belastingplichtige die voornoemde ontheffing geniet wel een ‘btw-bonnetje’ uit te reiken voor de verschafte maaltijden en bijhorende dranken rekeningen. 

… en art 44 WBTW vrijgestelde handelingen.

Verder voorziet de beslissing ook dat ,wanneer bedoelde handelingen ingevolge artikel 44 WBTW zijn vrijgesteld, er evenmin een geregistreerd kassasysteem vereist is.  Deze ontheffing is van toepassing ongeacht de gerealiseerde bedragen en ongeacht het aandeel van deze handelingen t.o.v. alle verrichte handelingen. Bedoelde belastingplichtigen dienen ook geen ‘btw-bonnetje’ uit te reiken. Voor meer info kan u uiteraard ook steeds terecht bij uw VGD-adviseur.  

Gerelateerde artikelen