30 maart 2015

BTW-aftrek op kosten van spijzen en dranken ... case closed!

Wat betreft de kosten van onthaal had de administratie zich reeds in het verleden neergelegd bij het standpunt van het Hof van Cassatie. Kosten van ontspanning en vermaak die worden gedaan met het oog op de promotie van bepaalde diensten of goederen moeten worden aangemerkt als publiciteitskosten met een strikt professioneel karakter, en niet als kosten van onthaal. Bijgevolg zijn zij niet onderworpen aan de aftrekuitsluiting. Echter wat betreft de kosten van logies, spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse bleef de administratie bij haar oorspronkelijk standpunt en kon de BTW niet in aftrek genomen worden. In een arrest van 15/06/2012 bevestigt het Hof van Cassatie nogmaals de aftrekbaarheid van de BTW op deze kosten. Naar aanleiding van deze nieuwe rechtspraak heeft de administratie nu beslist om zich voortaan te schikken naar deze Cassatie rechtspraak. Rekening houdend met de feitelijke elementen van de zaken waarin het Hof een arrest heeft geveld, aanvaardt de administratie het recht op aftrek van BTW geheven op kosten die een belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor zijn bestaande klanten of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Bedoelde kosten worden in die omstandigheden niet aangemerkt als kosten van logies, spijzen en dranken, noch als kosten van onthaal, maar als publiciteitskosten met een professioneel karakter. Bijgevolg zijn zij niet meer onderhevig aan de aftrekuitsluitingConcreet kan de belastingplichtige die de BTW op dergelijke kosten van spijzen en dranken niet in aftrek heeft genomen omwille van de aftrekuitsluiting, deze BTW alsnog in aftrek nemen. Men kan hiervoor teruggaan tot 1 januari 2012. Het spreekt voor zich dat de belastingplichtige wel zal moeten kunnen aantonen dat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten, die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van zijn producten of diensten te bevorderen. 

Gerelateerde artikelen