04 april 2014

Belastinglatenties hoef je niet altijd te boeken!

Iedereen kent het systeem wel. Als je een meerwaarde hebt gerealiseerd bij de verkoop van materiële of immateriële vaste activa, dan kan je onder bepaalde voorwaarden en mits tijdige wederbelegging opteren voor de gespreide belasting daarvan.

De belastingschuld verdwijnt daardoor niet, maar de betaling ervan wordt gespreid over een termijn die gelijk loopt met de afschrijvingstermijn van de wederbelegging. Traditioneel wordt de (voorlopig) niet belaste meerwaarde dan opgesplitst in twee delen:

  • 66,01% van de meerwaarde wordt geboekt als "Belastingvrije reserve" en komt dus onder het eigen vermogen van de vennootschap terecht;
  • 33,99% van de meerwaarde wordt als een "Voorziening voor uitgestelde belastingen" geboekt.

Nu kan het voorkomen dat de vennootschap nog een "stock" aan fiscale verliezen, notionele interestaftrek, investeringsaftrek of DBI-overschotten heeft die deze meerwaarde geheel of gedeeltelijk kunnen compenseren. In dat geval hoeft er nu geen belastinglatentie te worden geboekt of kan deze beperkt worden tot het gedeelte na compensatie van de aftrekposten. Er kan dan een groter gedeelte van de meerwaarde onder het eigen vermogen terecht komen.

Buiten het feit dat dit een meer getrouw beeld van de jaarrekening oplevert, heeft dit nog een aantal andere voordelen zoals bijvoorbeeld:

  • meer eigen vermogen, dus hogere basis voor de berekening van de notionele interestaftrek in de volgende jaren;
  • meer eigen vermogen, waardoor mogelijks de alarmbelprocedure kan vermeden worden;

 Doen dus...!

Gerelateerde artikelen