10 januari 2014

2014: Big Brother is watching you….more

Sinds 1 januari 2014 kan u geen fiscale regularisatie meer doen en ‘genieten’ van de fiscale amnestie. Bij aangifte van deze inkomsten heeft u dus geen fiscale en strafrechtelijke immuniteit meer.

Daarenboven worden ook de controlemechanismen van de overheid versterkt. Zo is er sinds 1 januari een systeem van informatie-uitwisseling ingevoerd in de Europese Unie. Informatie-uitwisseling bestaat al geruime tijd maar beperkte zich in veel gevallen vooral tot spaartegoeden. Dit wordt geleidelijk aan uitgebreid tot allerlei andere soorten inkomsten waaronder arbeidsinkomsten, onroerende inkomsten en pensioenen,…

Vanaf dit jaar zal u ook in uw aangifte personenbelasting (inkomsten 2013) verplicht worden het bestaan te vermelden van een juridische constructie waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft;

  • hetzij een oprichter van de juridische constructie is
  • hetzij bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde is van een juridische constructie.

Een juridische constructie wordt omschreven in art 2 WIB’92. Voorbeelden zijn o.a. een trust, Stiftung, enz. Maar ook een vennootschap aanhouden die van een afwijkend en gunstig belastingregime geniet, wordt als een ‘constructie’ aangemerkt. De volledige lijst met beoogde rechtsvormen zal nog bekend gemaakt worden via Koninklijk Besluit.

Het is dus niet verboden om een juridische constructie te hebben, wel verplicht om ze te vermelden in uw aangifte.

Gerelateerde artikelen